Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Anarchism

PQC: The views expressed in each article are  of the author. They  do not necessarily reflect the opinions of PQC

Trang chủ trương phi quyền chính (anarchism) vô tổ cò, không ái quốc ái quần, phi quyền lực, chống chiến tranh, phi tôn giáo…

Liên Lạc Phi Quyền Chính:

phiquyenchinh@yandex.com

Quan Trọng: Chỉ nhận trao đổi tín thư có MÃ HÓA (ENCRYPTION)-Thư không mã hóa sẽ tự động vào thùng rác

Encrypted correspondence only- Emails with non encryption header will be automatically sent to trash-bin

 PubKey:

—–BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK—–
Version: GnuPG v1

mQINBFbJ0+QBEACy8aSYSyJ4qhMWA8CpwRxL4+YjyGSKxNI/e6xYYhxW7f/hsfOr
3/KCT+TI7huySLlroWVsMhmi1qF68PsZXldbET7rnQhVF126c9dHiTMnrQqBmxcr
f7+0TcOs8ia5txATtSmPI1BLeUMr/iDySkxWlnQsy35PCJ027/yuXla6z4vfMgcB
NtVl9EAmHyUcWgn6+bV5xaIIBLFp20NlLUh+iRSLGKAnQRPX5ZTA8ut6YyI4SAEE
FQ8yUTGzvLaqMvczfzfjafrziXn2M5bL4X+/2+DWFh2TKFlItfvOV6U2MuVTIsJv
GcIjs4q+tWpkiHJNu4iH9oNPJXYfRQTP0FND+2rIdyxM7cKWYJr/evFwHMFT/BBV
RJ3b6SPBNVsqtC+p3I9oWmhhwZ3pnVz2nLdrxtRRmV5G90t2Cyuhpelf9ZwknQEl
m+PhOvOkV2eOVw9xJL6GRmIfHoon7qlIrDxd1moi39PVPtTozrznpV3z+gD6X448
+d8cTZ/6GDkz77g+0kTYKniV7/c4/QPLWwm/3yBq8Pj/DHAuIvborbS81mzODIRF
/rHA/K4UTqZRSbZhgZh5FEBE8G1fHdwFby9hFhiRSrk4wBJf5GabotK3CJ8fnxRP
0NZFChr/eox8yi/mT3mZBZQZe4dIe+Aq5ryLe8h1IYUo9j4hxNpj/+6wCwARAQAB
tDRwaGlxdXllbmNoaW5oIChhbmFyY2hpc20pIDxwaGlxdXllbmNoaW5oQHlhbmRl
eC5jb20+iQI2BBMBCgAgBQJWydPkAhsvBQsJCAcDBRUKCQgLBBYCAQACHgECF4AA
CgkQKTwUpjEBb/i5hg/+PXaTemwAZI28dm6EiHus2eYqndzqT+kDPVFW7yNvFFZW
DR75JcGSLN8kWCOTciOj/MPyQ0wqTPZTQ4ESyGDsJrBtQ+WosJfEZFxJxsRciGg+
J7XqiSt08ca8ZHPegVCeAoP0CCXl3+L5vwnR/ueHyr3EuAN/3UhFqFjXouKgRjZ3
jjC9qSbxQc8ScKy8cEWMBmfNJ7GsT8GrZdgZ3nCXhb2gD0lH7Ju0bFOEy5HQ2Htr
No4IrX0f/E3pDJvEUvsXOb4UuyFeimX+LFtJWann+zZr5Gt9UhMSCX0Vyj4/4IEv
sdUIq0p8HugpQROGIUgf1GaC3fK0DLndrqX+GINEoUaDE7wZHlek9xCfycs+xI08
mAkNZ8eymyWCL+29jwDiyPOtO8L3ojPrsBBlBshPSWEOM/W6+oFAp5jQyp6Zr0Eq
7c5b7N4li3EXXpNamxuA91tSmpj0HDaMKKcs0YssNiLU/l71qesJ3q4RRHoj7IBK
8rTYc2rA/YNMbC/TbdcbkKInf4GSS+T7RS36IzP/de2XMrqPzsipF2z7CyQmOOhD
a0RDY9TGM2Bdm68z/MD3sEHZiKzGSHGF5EoXHgb5HLhXEsGbRfh9cP/l3A8S34CY
I1MyXRT2YirnPxI0vq11Rt1u2K5hsHLMnoucCdOMuwkHodXW9UfUN7QctX1kPY25
Ag0EVsnT5AEQAL1NvfetzYi3cY+B+AUPKS+K57CWOJ+Au6OwmfH4cPs7Ng5CWEAi
xXDN+aebK4xnH3tDk4JQ7xyhyVT6s9wCHFyH16tXh0LWdxFLuysqBfKwc+u4DfXx
qbvxXDswnTJiuQD+c3QDmF6LvgZ/y7GeNTjse9tfcR3vGhdNa6rjxTuO3v3Odv50
MBnPA+ECsQkfFVo0meShDYr/7CYUgvRitvo9qETumPuMVUQn0NhHq6LM1LyB8b3h
c/+HIsXnaEKmECpwjGOT4EqUguC+DeDFULfBZMbEG+ZSZ60sitWxGOZFRW/8EPGG
W+kP+xggdEk57rhUKXqWCQfoBgE/XiDR9ugHPWudXjznMt5yVml/wGd1+9a/mpKs
/dJHvj7ptZdiSYU7t1Um4E27C2uXWPsSHY2JLqEGOkPhNBr8J3w8v8FYmHdgA6wU
fNF9arFRWnhRYNKlN1ZvhqURIwL5sXWxqalLL5dG0pGUFPP1dm8PXnREHWCTW13P
gEqsFBhVFgZE3pRfg9N6ZdAn3olrqwBZIgljTerJhKKaaaaF7xi8WAfBiHrk42HS
MC6ILvWO3sSnge3Jz82aHIu32TEt+H39XpcOoI17TfC4OK8DDkohXHCYT33bT6wh
JH79R6JFeonKnNZhzczLHghtQFmNyWC2bQmEHrjtfMY0bzrbn89fQ01FABEBAAGJ
BD4EGAEKAAkFAlbJ0+QCGy4CKQkQKTwUpjEBb/jBXSAEGQEKAAYFAlbJ0+QACgkQ
2Yz/8v+WJ5A2ag/8CHUkLhy9I7S3DLEQscVexJ3T4Q5i8OZFdy3HP75aNyVEeH6K
+mNHa5da6yOMnI6dXb84y3nGV0eVCXoX5fZ6YlcwJMA88DL97e4+tu0bhqzP5y8/
7pN7C91b1bNwtIbonr0Lz+T0wtH+NW3vRWc8jTB9qLho+iMLqFtYzu/J5itk+nrm
JLTiikoCSDbSvGtTS0lMor97UiKgpKy7ixULIRW5jj/7Cz4B+rvb8dRj2aIoWAjJ
aAyVXGsFXATa96GFhk7IFzrYx2n7dIK5Xpa92ShRwteAgjnPuHhaLKtpox4Y2C+s
yawTS6crJKJc0Efr086Skfj7RBBhsKwsegkGEvpzXoFhYhklmIX9Vr12Jsaq1Iwa
SfBkrjwxFIcjH4VcpAw4uGqHJtcv/tdA0xgobSHCOGgd8t+hLf53NEKzEPU380Vy
vlxCSLHwBSSqf1/nTv9Z1+lJ1iyph9JPRAGvpDgp9+czBiSWGC8rQv+eVYhhAmco
r5YBa2wbjAXfZ8TKA6uEycqHLbBAb94c8F+gI2duKTDGmehyLjv/P80IIUn2qkrP
X8r/aj4ZVUW27Vehkimo6x2iiaCsRGExU8V/6dMJwOCz2FjVs6ETZKwQ8us6Z3sr
qtYflmdcuj/TwRoM/L3h2btGM2WAFS0Le4i2kcZ7iJfYkDe0d55r7ilIu3snVg/9
EQDCYqw1duE3L/mol/biCckDPz74lGqyxQvU5/jVHeFiGMWqA/9Co9mmmRK4hJQK
gPMvkE8E8snKuvlKG+6ZzYG3mKxXgnobHQ4CD7K5zHvjQpGDguOaUZ+s7dNDsteG
a7ylKV18rh/cw5JN8Lz3RhpifDYFFM98k5pjDdY35JHF+tdDIUJDBr7i7Yj0LQ1m
lM4DRhgaptAmsxD11EPN0Ob8K/ayZqVoWQH7KghknTAaNBUIlI1Fmg0/S4nNb0CL
oO1E82T3ccq4BQ0oz7sGU3ybPzusVfvh6fBqRni48MljFFW5y44/V9HMFgXFkGns
ibdggALt/jRkbc4gb5pcjm5RIdIEUfcCnsYVh5Rt6saJtcTS3oHGdFMlmiGMGnBT
Q6G377TJOicz9msjAc8tO+eYYv718kj+33VmlmfMnzHwxaWZSj3q6pCGn9VuFcoS
UX2SUpA4CJjCoWTku336XhcN8oX1OSXuTTtMKuKamD5o89D6SextO3ymjdiiFwXq
1Fo0FsEfjmOOrXvHjozV9g2jg6Psrp4uw0wVPmjc/zeTOFsTP+LBSuT6lkz2jE52
40CRu0tBFqpEJN9dv4ye+cEy3kOkCcA+5lmiIjrvMg+0VdwIwi0KtQpqfqw8OiBf
mb7DzQgxhP3yoXRBPrdlyVAdzl3f63It42zskxxfsL0=
=HvBI
—–END PGP PUBLIC KEY BLOCK—–

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: