Forty years have passed, already?

Still remember that year
You walked under light sunshine
Who went home and kept asking why?

Forty years already?
The shadow of time just flashed by
The Clouds drifted far away to the end of the horizon
Yet, keep asking why again!

Every night in my dream
You still look as you were on that day
lovely lips and teal blue eyes
Yet, keep asking why again!

Why, and why?
Forty years a lifetime
Just like a wind blew away pitifully
Have you been awake every night?
Dazed with missing someone so much?

Why, and why?
Forty years of being coldhearted!
You don’t know from thousand oceans away
How much I missed you deeply with love
Why have you still not understood?

Forty years already?
Where are they gone, all the old days?
Here in a foreign land,
Who’d be home and still keep asking why?

Eye up into the deep sky
Little remained love suddenly becomes overflowing
Old promise is now broken
Yet, still keep asking why again!

Bốn mươi năm rồi sao?

Bốn mươi năm rồi sao
Vẫn còn nhớ năm nào
Em đi trong nắng nhạt
Ai về đếm vì sao

Bốn mươi năm rồi sao
Bóng ngày tháng qua vèo
Mây trôi xa cuối trời
Lại cứ hỏi vì sao

Đêm đêm giấc chiêm bao
Thấy em như thưở nào
Môi ngoan và mắt biếc
Lại cứ hỏi vì sao

Vì sao và vì sao
Bốn mươi năm một đời
Như cơn gió bay qua ngậm ngùi
Có từng đêm thao thức
Bâng khuâng nhớ thương ai

Vì sao và vì sao
Bốn mươi năm lạnh lùng
Em đâu biết xa xâm nghìn trùng
Mổi mòn bao thương nhớ
Sao em vẫn xa xôi

Bốn mươi năm rồi sao
Tháng ngày cũ đâu rồi
Nơi đây nơi xứ người
Ai về đếm vì sao

Mắt trông lên trời cao
Chút tình bỗng dạt dào
Môi xưa giờ lỗi hẹn
Lại cứ hỏi vì sao!