Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

Bitcoin, Crypto Assets and Decentralization

Interview With Andy Hoffman – Bitcoin, Crypto Assets and Decentralization

As most of you surely know by now, I believe a positive future for humanity requires a total displacement of the current centralized, authoritarian, and hierarchal paradigm. I believe decentralized, peer-to-peer, trustless systems will play an instrumental role in bringing about a much more free, honest and transparent system that will lead to immense human progress.

If you have any interest in the above topics, I strongly suggest listening to the interview below.

%d bloggers like this: