Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

A Very Interesting Conversation Between Two Famous Alt-Media Commentators

Kevin Barrett interviews the Saker for Truth Jihad Radio

This Wednesday I was interviewed by Kevin Barrett.  It was a very good conversation.  Check it out on this page:

https://www.patreon.com/posts/14478726

clicking Listen Here.

Advertisements
%d bloggers like this: