Phi Quyền Chính - Anarchism

Nhân Chủ-Chủ Quyền Cá Nhân Con Người-Thượng Đế, Nhà Nước là Ảo Thể- Chúng Ta là Thực Thể- Không có Thượng Đế, Không có Nhà Nước, Chỉ có Chúng Ta, Tôi và Quí Vị phải Quyết Định Phương Cách Tự Trách Nhiệm Trao Đổi để Sống Chung Tự Do, Bình Đẳng với Nhau Mà Thôi!

Nhận Định

Fake Democracy –Fake Buddhism in Burma

Fake Democracy – Globalist Corporatocracy in Burma

re posted from                            Global Research

http://www.globalresearch.ca/myanmars-new-democratic-dictator-aung-san-suu-kyi-2/5558108

Myanmar’s New “Democratic Dictator”: Aung San Suu Kyi

85422515_hi028870332-400x224

%d bloggers like this: