Screen-Shot-2017-04-26-at-10.52.58-AM-768x279

=

Cấm không được giết nười; Vì vậy tất cả bọn sát nhân đều bị trừng phạt TRỪ KHI bọn chúng giết người tàn sát hàng loạt và thổi kèn chiến thắng!. (It is forbidden to kill; therefore all murderers are punished unless they kill in large numbers and to the sound of trumpets. Voltaire)

Chúng ta cũng thấy “THÁNH KINH” ra lệnh trong 10 điều răn “chớ giết người”. Thế nhưng tên Chúa Giời Ja Vê đã ra lệnh cho MOSES  và cùng chính tay giết hàng loạt trẻ em tại Ai Cập và..  Moses được lên thiên đàng cùng Chúa Giời! – Lý lẽ của chủ nghĩa quốc gia nhà nước, dân tộc cũng theo “kinh thánh” này mà thôi!

PQC