howard ZinnQuí vị nói rằng vấn nạn của chúng ta là sự phản kháng dân sự. Sự phản kháng dân sự không phải là vấn nạn của chúng ta.
Vấn nạn của chúng ta là sự vâng phục dân sự. Vấn nạn của chúng ta là hàng loạt người trên thế giới vâng phục chỉ thị của đám lãnh đạo chính phủ và đâm đầu vào chiến tranh. và hàng triệu kẻ đã bị giết vì sự tuân phục này… Vấn nạn của chúng ta là dân chúng đang tuân phục khắp nơi trên thế giới, trong khi đối mặt vối nghèo đói và ngu dốt, chiến tranh và tàn bạo. Vấn nạn của chúng ta là người dân tuân phục trong khi nhà tù đầy tràn những kẻ trộm vặt, trong khi  luôn luôn là bọn trộm lớn đang cai trị đất nước. Đó là vấn nạn của chúng ta… đám dân chúng vâng phục, tất cả đám dân chúng  như đám thú bày đàn này” Howard Zinn 

====

“You are saying our problem is civil disobedience…Civil disobedience is not our problem..
Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war, and millions have been killed because of this obedience… Our problem is that people are obedient all over the world, in the face of poverty and starvation and stupidity, and war and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves, and all the while the grand thieves are running the country. That’s our problem… people are obedient, all these herdlike people.” — Howard Zinn

Howard Zinn was an American historian, playwright, and social activist. He was a political science professor at Boston University. Zinn wrote more than twenty books, including his best-selling and influential A People’s History of the United States.
Advertisements