“Bọn mê bại của giới tự do tiến bộ, những đứa rao giảng chí thiện nhưng sống trong vũng đạo lý nhơ bẩn. Những đứa mê bại này lên án sự băng hoại đạo lý văn hóa xã hội mà chính chúng tạo ra phần lớn, Chúng công khai khinh bỉ những người ít học, nghèo túng, giới lao động, những ngừoi thiếu thốn hơn chúng. Và cuối cùng chúng hướng vào một chủ nghĩa đạo lý hư vô (vô cảm) để tạo lực cho một giai cấp nguy hiểm của bọn mị dân, đám sát nhân và bọn càn bậy.

(…the defeated dreamers of the liberal class, those who preached goodness but lived in moral squalor. These defeated dreamers denounced the social and cultural depravity they had largely created. They had an open disdain for the uneducated, the poor, the working class, the lesser breeds beneath them. And in the end they ushered in a moral nihilism to empower a dangerous class of demagogues, killers and fools. “Dostoevsky)

===

Donald Trump’s Greatest Allies Are the Liberal Elites

http://www.truthdig.com/report/item/donald_trumps_greatest_allies_are_the_liberal_elites_20170305/

Posted on Mar 5, 2017

Advertisements