Hiện trạng khủng hoảng xã hội với sự bóc lột dân chúng về mọi phương diện không chỉ mới xảy ra ở kỷ nguyên này. Nó diễn ra từ ngày đầu tiên của định chế quyền chính tập quyền của nhân loại từ hàng chục ngàn năm trước, tù trưởng, tộc trưởng, vua chúa, hoàng đế, chính phủ đủ loại dân chủ hay độc tài.

Thế nhưng các chuyên gia thay nhau hết đổ thừa khuynh tả đến khuynh hướng hữu. Đặc biệt cái “tính tư bản” tự nhiên của sinh vật xã hội: “ước muốn sở hữu”. Ước muốn sở hữu dù không hẳn là đạo lý thánh thiện, nhưng chắc chắn không phải là một tội đồ hay ngay cả một tật xấu. Con vật cũng muốn cất giữ lương thực vào hang riêng của nó, xây một cái tổ, đào một cái hang v.v cho riêng nó và gia đình của nó.

Sở hữu tài sản và công sức lao động hay thành quả tương tác tất cả các thể loại chỉ trở thành ác độc xấu xa và tác hại băng hoại khi nó dựa vào quyền chính để thực hiện và nuôi dưỡng quyền chính để đoạt thượng phong lấn át khống trị.

Xuyên suốt lịch sử hình thành xả hội của loài người, sự bóc lột, phương pháp và tiến trình bóc lột cướp đoạt không bao giờ ngưng nghỉ từ QUYỀN CHÍNH và DỰA VÀO QUYỀN CHÍNH để tồn tại củng cố, bất kể thể loại chứ không chỉ “chủ nghĩa tư bản quyền chính”.

Cái gọi là thế giới cộng sản đã làm gì? Nó, một thiểu số tước đoạt toàn diện tất cả của CON NGƯỜI bằng bạo lực trực tiếp trần truồng của định chế quyền chính “nhà nước vô sản”- nhà nước vô sản nhưng nắm tất cả nguồn sản xuất và tư hữu nhiều hơn ai hết!. Còn cái thế giới gọi là “tư bản” cũng đã và đang làm gì? Chúng cướp bóc trấn lột và cai trị con người và xã hội cũng toàn diện nhưng khôn khéo hơn, qua phương pháp tận dụng ngôn ngữ mỹ miều với tấm nhiễu điều định chế “dân chủ gián tiếp” để sử dụng hữu hiệu các “chính khách” và “đối lập” trong  guồng máy nhà nước dân chủ xã hội một cách hữu hiệu -với những vở tuồng “bầu cử có điều kiện” được điều phối từ hậu trường của các tập đoàn quyền lực.

MỤC TIÊU và HỆ QUẢ CUỐI CÙNG vẫn là một: kiểm soát, bóc lột và khống trị qua định chế nhà nước quốc gia và định chế chính phủ. Hiện trạng trước mặt ngay tại các xã hội “dân chủ xã hội tư bản” Âu Mỹ Úc đã tự minh chứng tất cả.

Tất cả những chủ nghĩa bất kể loại nào, khi lấy quyền chính làm nền tảng, hay nhập chính, đếu bóc lột cướp đoạt và vô nhân.

Tháo gỡ quyền chính, tính tư bản, (hay bất cứ tính nào, tính tham , tính ích kỷ, tính ác v.v) không còn và không thể bóc lột cướp đoạt mà sẽ là phương tiện nền tảng của sinh tồn, tương tác và phát triển hữu hiệu của xã hội nhân sinh tự do và bình đẳng.

Tần thủy Hoàng, Atila, Thành Cát Tư Hãn, Mao, Hồ, Hitler, Stalin, Polpot, Abraham Lincoln v.v hoặc bất kỳ tên “sát nhân diệt chủng” lãnh đạo quốc gia nào KHÔNG THỂ TÀN SÁT HÀNG LOẠT SINH MẠNG nếu chúng không có định chế quyền chính để dựa dẫm sử dụng. Nếu không có định chế quyển chính, hàng triệu tên lính hay cảnh sát chẳng thể trở thành tay sai đao phủ cho những tên sát nhân hàng loạt đó!

PQC

====

 

We Have Entered The Looting Stage Of Capitalism — Paul Craig Roberts

We Have Entered The Looting Stage Of Capitalism
Germany’s Assault On The IMF

Paul Craig Roberts

Having successfully used the EU to conquer the Greek people by turning the Greek “leftwing” government into a pawn of Germany’s banks, Germany now finds the IMF in the way of its plan to loot Greece into oblivion .

The IMF’s rules prevent the organization from lending to countries that cannot repay the loan. The IMF has concluded on the basis of facts and analysis that Greece cannot repay. Therefore, the IMF is unwilling to lend Greece the money with which to repay the private banks.

The IMF says that Greece’s creditors, many of whom are not creditors but simply bought up Greek debt at a cheap price in hopes of profiting, must write off some of the Greek debt in order to lower the debt to an amount that the Greek economy can service.

The banks don’t want Greece to be able to service its debt, because the banks intend to use Greece’s inability to service the debt in order to loot Greece of its assets and resources and in order to roll back the social safety net put in place during the 20th century. Neoliberalism intends to reestablish feudalism—a few robber barons and many serfs: the One Percent and the 99 percent.

The way Germany sees it, the IMF is supposed to lend Greece the money with which to repay the private German banks. Then the IMF is to be repaid by forcing Greece to reduce or abolish old age pensions, reduce public services and employment, and use the revenues saved to repay the IMF.

As these amounts will be insufficient, additional austerity measures are imposed that require Greece to sell its national assets, such as public water companies and ports and protected Greek islands to foreign investors, principally the banks themselves or their major clients.

So far the so-called “creditors” have only pledged to some form of debt relief, not yet decided, beginning in 2 years. By then the younger part of the Greek population will have emigrated and will have been replaced by immigrants fleeing Washington’s Middle Eastern and African wars who will have loaded up Greece’s unfunded welfare system.

In other words, Greece is being destroyed by the EU that it so foolishly joined and trusted. The same thing is happening to Portugal and is also underway in Spain and Italy. The looting has already devoured Ireland and Latvia (and a number of Latin American countries) and is underway in Ukraine.

The current newspaper headlines reporting an agreement being reached between the IMF and Germany about writing down the Greek debt to a level that could be serviced are false. No “creditor” has yet agreed to write off one cent of the debt. All that the IMF has been given by so-called “creditors” is unspecific “pledges” of an unspecified amount of debt writedown two years from now.

The newspaper headlines are nothing but fluff that provide cover for the IMF to succumb to pressure and violate its own rules. The cover lets the IMF say that a (future unspecified) debt writedown will enable Greece to service the remainder of its debt and, therefore, the IMF can lend Greece the money to pay the private banks.

In other words, the IMF is now another lawless Western institution whose charter means no more than the US Constitution or the word of the US government in Washington.

The media persists in calling the looting of Greece a “bailout.”

To call the looting of a country and its people a “bailout” is Orwellian. The brainwashing is so successful that even the media and politicians of looted Greece call the financial imperialism that Greece is suffering a “bailout.”

Everywhere in the Western world a variety of measures, both corporate and governmental, have resulted in the stagnation of income growth. In order to continue to report profits, mega-banks and global corporations have turned to looting. Social Security systems and public services–and in the US even the TSA airline security screening–are targeted for privatization, and indebtedness so accurately described by John Perkins in his book, Confessions of an Economic Hit Man, is used to set up entire countries to be looted.

We have entered the looting stage of capitalism. Desolation will be the result.

Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books are The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West, How America Was Lost, and The Neoconservative Threat to World Order.