“Bạn không có Nhân Quyền, Bạn chỉ có Những Đặc Ân tạm thời”-George Carlin

AN INTRODUCTION: Smart Power & The Human Rights Industrial Complex