Bất cứ định chế quyền chính nào cũng đòi hỏi sự tuân phục:
1- Gia đình: Cá Không Ăn Muối Cá Ươn…. Con ngoan

2-Tôn Giáo: Đức Vâng Lời.. tín đồ thuần thành

3- Quốc Gia: Công Dân Thượng Tôn Pháp Luật

Điều may mắn là xuyên suốt tiến trình phát triển của nhân loại, từng giai đoạn từng nhóm người BẤT TUÂN xuất hiện cưỡng chống đối kháng và mở ra một xã hội mới. Tất cả những thay đổi tốt đẹp của nhân loại đều khởi từ những kẻ “bất tuân” và đối kháng miên tục không chỉ riêng trong gia đình, xã hội chính trị , mà trong bất kỳ một lãnh vực nào. Tiến bộ nảy sinh và khai triển từ tính và khả năng CHẤT VẤN, BẤT TUÂN, ĐỐI KHÁNG!