Lập luận chống “Một Nhà Nước Thế Giới” vô tình đang rơi vào bẫy của định chế quyền chính, khi lập luận chống “một nhà nước thế giới” dựa vào hay chọn bênh vực “chủ quyền quốc gia” (National Sovereignty) làm nền tảng của luận cứ – họ rơi ngay vào chủ nghĩa quốc gia (nation-statism) – cái bẫy sập dành cho “chủ quyền quốc gia” toàn quyền hành xử trên sinh mạng con người một cách chính đáng!

Vấn đề không phải là “chính phủ thế giới” hay “chính phủ quốc gia” mà chính là CHÍNH PHỦ- định chế quyền chính là tội phạm chính chống con người!

Chính sự đồng thuận và giao khoán “quyền lợi danh dự” của mỗi người dân trên địa cầu này vào tay một nhóm người gọi là “chính phủ” đã tạo ra MỘT Ý NIỆM QUYỀN LỰC TẬP TRUNG TUYỆT ĐỐI nhân danh xã hội bảo vệ nhân bản để mặc quyền tháo túng chống lại chính mỗi người dân.  Quốc Tế hay Quốc Gia, nhà nước là nhà nước -chính phủ là chính phủ -quyền chính là quyền chính: BẢN CHẤT LÀ MỘT: Đàn áp, Khống trị, và Bành Trướng!

“Bất cứ ai mong ước hòa bình giữa các cộng đồng dân chúng phải chống lại chủ nghĩa nhà nuớc quốc gia” (Whoever wishes peace among peoples must fight statism).

Ludwig von Mises

Democracy Now “Debate” on U.S. Military Intervention in Libya: Juan Cole v. Vijay Prashad
Time Reference: 04:47

 

Rachel Maddow – Obama’s War in Libya is a Justifiable War
Time Reference: 07:52

 

Cenk Supports Obama Position on Libya
Time Reference: 08:30

 

Bush speech on Iraq war
Time Reference: 10:08

 

Bill Clinton statement on Kosovo campaign
Time Reference: 10:22

 

Brzezinski talking to the “freedom fighters” in Afghanistan
Time Reference: 11:09

 

1984 Audio Book
Time Reference: 11:55

 

Pepe Escobar on R2P
Time Reference: 15:52

 

The report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) – Responsibility to Protect
Time Reference: 22:20

 

Information on UN peacekeeper abuses
Time Reference: 30:46

 

Lloyd Axworthy lecture on Responsibility to Protect
Time Reference: 31:47

 

The Assassination of Gaddafi – GRTV Backgrounder
Time Reference: 36:48

 

Madeleine Albright Defends Mass-Murder of iraqi Children (500,000 Children dead)
Time Reference: 43:09

 

R2P in Crisis Following UN Syria Vote
Time Reference: 52:08