Cuộc thảo Luận giữa nhà báo Chris Hedge với giáo sư kinh tế, Michael Hudson, người được Paul Craig Roberts gọi là nhà kinh tế thật sự duy nhất của thế kỷ 21, người mà trang Phi Quyền Chính đồng thuận về nhận định “lý thuyết kinh tế hiện đại chỉ là công cụ để lừa bịp bóc lột của giới tập đoàn tư bản và giới quyền chính nhà nước”- và đặc biệt về nguyên lý nền tảng “TIỀN  GIẤY NHÀ NƯỚC” (FIAT MONEY) dưới định chế Nhà nước quốc gia MMT (modern monetary theory).

Mời quí vị có khả năng ANH ngữ tham khảo và tự qui kết.

=