“Quốc Hội Làm Luật”  để “Bảo vệ Dân Chúng” ….Thực tế … Tập Đoàn Lợi Nhuận “Làm Quốc Hội” để BẢO VỆ ĐẶC QUYỀN LỢI NHUẬN!

-DÂN CHÚNG ĐẦU PHÂN BÒ PHẢI TỰ TRÁCH NHIỆM THẢM HỌA của HỌ!!!