“Tự Do Dân Chủ Pháp Trị” chỉ có trong sách vở tuyên truyền. Quyền Chính và Mục Tiêu Khống Trị là tất cả hiện thực của đời sống dưới định chế quốc gia nhà nước.

Câu chuyện của những người nhận thức đối kháng- đặc biệt của một trí thức với quyết định từ bỏ hẳn chính qui, mảnh bằng “luật” để thực hiện “chủ quyền cá nhân” đích thực… Và cái giá phải trả.