Khi Chúng Ta Tin Vào Bạo Lực Quyền Chính là Giải Pháp, thì Chính Chúng Ta là Nguyên Nhân của Vấn Nạn và cũng Chính Là Nạn Nhân

Nhân Chủ
=========================