MỘT ÂM MƯU- BI KỊCH LỊCH SỬ- TÔN GIÁO- NHÀ NƯỚC QUỐC GIA- CHỦNG TỘC: “Dân Tộc” hình thành, “Quốc Gia” thiết lập … Và Kẻ cai trị, người bị trị, vẫn tiếp tục kình chống nhau. Xung đột chiến tranh miên tục nối nhau xảy ra…Giải pháp nối nhau ra đời, vấn nạn càng tồi tệ và tinh vi hơn bao giờ- Vì Không một ai tìm đến đúng nguyên ủy của vấn đề- để có một giải pháp đúng đắn.

——-