Tập Đoàn quyền chính phong kiến đã tái phối trí quyền lực như thế nào và vẫn nắm quyền cai trị sau bao đổi thay “cách mạng”.
Dưới nhiều chuyên từ khác nhau như Plutocracy, Oligarchy, corporatism, feudalism v.v nhưng cấu trúc quyền lực và mục tiêu vẫn là một, sau lưng hay trước mặt. == https://player.vimeo.com/video/146343567

The Power behind the Throne (The position of power occupied by the Royal Family in today’s UK) from PRESS TV Documentaries on Vimeo.