Plutocracy: Quyền Lực Tập Đoàn Đại Bản Trước Sau Như Một, Phương Pháp Thay Đổi Mục Tiêu Không Đổi…

Quí vị nhìn vào cấu trúc của quyền lực dù trong một xã hội hay toàn cầu, ai là kẻ nắm nguồn sinh tồn của quí vị? Quí vị lệ thuộc vào đâu để tồn tại? Ai quyết định toàn diện sinh thái đời sống của quí vị?

Hệ thống quyền lực và những kẻ nắm quyền từ thời cổ phong kiến cho đến hiện đại, không đổi. Quí vị có thể gọi hệ thống hiện hành và những kẻ nắm kiểm soát đời sống của quí vị là  Tân Phong Kiến (Neo-Feudalism) cũng không sai; mà gọi là Fascism cũng đúng! Vì nội chất và cốt lõi của tất cả hệ thống cai trị quí vị đều phải nhân danh định chế nhà nước quốc gia (the state) như một nền tảng của tín lý quyền chính với tính chính đáng trong não trạng của quí vị, và phối hợp với những lực lượng thâu nắm tài nguyên, phương tiện và nguồn sản suất: Tập đoàn đại bản tư nhân.. gọi là nền tài bản trị Plutocracy.

Nó đổi tên đổi dạng, nhưng cấu trúc là một, trừ khi tín lý về một nhà nước không còn nữa! Tập đoàn đại bản hay bất cứ ai chỉ nắm quyền thao túng sinh sát qua tín lý nhà nước, qua cái quyền lực nhà nước tuyệt đối mà chính quí vị cho phép và phủ phục. Không có nền tảng quyền lực tuyệt đối nhà nước chinh phủ, đại bản sẽ không còn là đại bản, vì không chỉ không còn quyền lực trung ương tuyệt đối để dựa dẫm bảo vệ lấn chiếm kẻ khác,  mà mỗi cá nhân quí vị có tự do chọn lựa phương cách trao đổi dịch vụ lao động hay sản phẩm của quí vị. Chẳng còn ai có thề dựa vào nền “luật pháp nhà nước” để thu tóm dịch vụ lao động và sản phẩm của quí vị, và chẳng còn nền “pháp luật nhà nước nào” ngăn cấm cái quyền tự vệ và đối kháng của quí vị! Tập đoàn đại bản còn như hôm nay hay không?

Nước Mỹ là một điển hình mẫu mực của quyền lực đại bản tận dụng qua “nền dân chủ gián tiếp” để chính đáng hóa-  và trong kỷ nguyên 21, đang là mẫu mực cho các xã hội khác tái phối trí quyền lực nhà nước tập đoàn trị… Âu Châu và Úc đang thay đổi để “giống Mỹ” Nhật, Hàn, Tầu, Việt cũng đang bước theo cái NỘI CHẤT của CẤU TRÚC QUYỀN LỰC này..Hầu như không có ngoại lệ.

Muốn hiều rõ hơn nên tìm hiểu về cấu trúc xã hội Mỹ, quyền lực và lịch sử của quyền lực này..
Mời quí vị tham khảo và tự kết luận.

Nhân Chủ
==

Plutocracy: Political Repression in the U.S.A.

Plutocracy: Political Repression in the U.S.A. Income inequality has become a key hot button issue in the modern day political spectrum. While these economic and class divides seem more pronounced than ever before, the impressive new documentary Plutocracy: Political Repression in the USA reveals that the core of these struggles pre-date the beginnings of the industrialized labor force. The long and painful journey towards achieving worker rights and fair wages has been marked by violence, discrimination, and inhumane exploitation.
Take, for example, the West Virginia coal mining industry in the early years of the 20th century. Working under extreme conditions plagued by brutalizing hours, unprecedented accident rates and severe health hazards, the miners decided to fight back through strikes and the formation of their own labor union. The industry itself chose to fight back with the importation of replacement workers, and the structuring of new contracts which disallowed workers from joining a union. The fight for freedom from the tyranny of wealthy industrialists was fraught by thousands of lives lost, and many more wounded and incarcerated.
As the film makes clear, the country’s founding fathers saw the potential for such class conflicts even before industrialized capitalism made its way to America’s shores. During the Civil War, which ranks as the most devastating union conflict in the history of the United States, hundreds of thousands of casualties occurred, many of which were from the poorest populations. The wealthiest figures of the day paid destitute soldiers to fight on their behalf, and some like business magnate John D. Rockefeller could escape the burdens of service by making a cash payment of three hundred dollars.
Throughout history, liberty has come at a cost far more profound than dollars and cents. Change only becomes possible when the working masses band together under the shelter of a common cause of fair and equal rights. Plutocracy: Political Repression in the USA is a smart and engrossing tale of an issue which continues to drive economic instability and power dynamics today. The film honors the sacrifices of all those who have battled to win the freedoms we enjoy today, and reminds us of the importance of demanding equality for all and speaking truth to power.