Mặc dù cuộc Chiến Tranh Việt Nam cũng rất nổi tiếng, nhưng rất ít người đã nhận thức
và biết đến tất cả các động lực đã từng xuất hiện trong những thập niên đấu tranh chống lại chế độ thực dân Pháp trước đó.
Lúc bấy giờ nhiều người đấu tranh trong đó không có liên hệ gì với Stalin (Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh theo phe Stalinist).
Phe Stalin cuối cùng đã chiến thắng, nhưng chỉ chiến thắng được sau khi dùng phương pháp tiêu diệt tất cả các trào lưu và các phong trào đối lập khác.

Cuốn sách này nói về lịch sử của những phong trào và những cuộc khởi nghĩa đó, đặc biệt là có nhắc đến những người đã bị kẹt ở giữa 2 thế lực, thực dân Pháp và phe Stalin.
Lịch sử này được kể lại bởi một trong những ít người đã sống sót.TẠI XỨ CHUÔNG RÈ
nỗi truân chuyên của một người dân Nam kỳ thời thuộc địa

Ebook tiếng việt:
Tiếng Anh