NHÂN CHỦ đề nghị quí vị tạm gác bỏ những thói vui giải trí thường ngày để THAM KHẢO TẬP TÀI LIỆU này . Chủ đề TIẾN HÓA, nhưng nó sẽ giúp chúng ta hiểu về chính CHÚNG TA, XÃ HỘI CHÚNG TA về LỊCH SỬ MẶT TRÁI của quyền lực “KINH TẾ, CHÍNH TRỊ” đã và đang thay đổi NÔ LỆ HÓA não trạng chúng ta. Dĩ nhiên là với điều kiện chúng ta dùng bộ óc chất vấn lý giải của mình.