Đây là công trình làm việc của hàng bao thế hệ các nhà nghiên cứu, những người đã làm việc bằng NĂM QUY LUẬT (5) ĐƠN GIẢN nằm lòng:

1-Chất vấn thẩm quyền- không có ý kiến nào là ĐÚNG THẬT chỉ vì người nào đó tuyên bố như thế, bất cứ ai.

2- Hãy NGHĨ vì từ NƠI CHÍNH MÌNH, CHẤT VẤN CHÍNH MÌNH

3- Đừng bao giờ tin bất cứ điều gì chỉ vì mình MONG MUỐN NHƯ THẾ. Chỉ có Tin điều gì đó, sẽ chẳng làm điều đó trở thành thật. Phải thử thách những ý tưởng với bằng chứng từ việc QUAN SÁT và THỬ NGHIỆM. Nếu những ý tưởng đó không đạt được thử thách đúng đắn, tức là NÓ SAI! Bỏ nó đi!

4- Bám sát lấy bằng chứng, bất cứ nó hướng đến đâu. Nếu bạn không có bằng chứng, tồn nghi đừng kết luận.

5- Và có lẽ qui luật quan trọng nhất hơn tất cả… Hãy nên nhớ, bạn có thể SAI LẦM. Ngay cả những nhà khoa học giỏi nhất đã từng SAI một vài thứ. NewTon, Einstein, và tất cả các nhà khoa học vĩ đại khác trong lịch sử đều vi phạm sai lầm. Dĩ nhiên họ đã có SAI. Họ cũng là người thôi. Khoa học chính là con đường giữ cho chúng ta khỏi lừa dối chính mình và lừa dối lẫn nhau.

Khoa học gia có vi phạm tội lỗi không? Dĩ nhiên là có- chúng ta đã từng sái dụng khoa học cũng như đã sái dụng tất cả những dụng cụ chúng ta có. Và Đây chính là lý do chúng ta không thể để khoa học độc quyền trong tay một nhóm thiểu số quyền lực.

Khoa học càng mở rộng đến mọi người chúng ta, thì cơ hội sái dụng khoa học càng giảm thiểu. Những giá trị này làm suy yếu những hấp dẫn của tính cực đoan ngu dốt (tôn giáo, quyền chính) Neil deGrasse Tyson


It was the work of generations of searchers who took five simple rules to heart.
1- Question authority. No idea is true just because someone says so, including me.
2- Think for yourself. Question yourself. Don’t believe anything just because you want to. Believing something doesn’t make it so.
3- Test ideas by the evidence gained from observation and experiment. If a favorite idea fails a well-designed test, it’s wrong! Get over it.
4- Follow the evidence, wherever it leads. If you have no evidence, reserve judgment.
5- And perhaps the most important rule of all… Remember, you could be wrong. Even the best scientists have been wrong about some things. Newton, Einstein, and every other great scientist in history, they all made mistakes. Of course they did–they were human. Science is a way to keep from fooling ourselves…and each other.

Have scientists known sin? Of course. We have misused science, just as we have every other tool at our disposal, and that’s why we can’t afford to leave it in the hands of a powerful few. The more science belongs to all of us, the less likely it is to be misused. These values undermine the appeals of fanaticism and ignorance

Mạnh mẽ đề nghị quí vị tạm gác bỏ những thói vui giải trí thường ngày để THAM KHẢO TẬP TÀI LIỆU này . Chủ đề Vũ Trụ, nhưng kỳ thực, nó sẽ giúp chúng ta hiểu về chính CHÚNG TA, XÃ HỘI CHÚNG TA về LỊCH SỬ MẶT TRÁI của  quyền lực “KINH TẾ, CHÍNH TRỊ” đã và đang thay đổi nhiên giới chung quanh chúng ta. Dĩ nhiên là với điều kiện chúng ta dùng bộ óc chất vấn lý giải của mình.

https://dailymotion.com/video/x2a406j


2

3

https://dailymotion.com/video/x2a4h1g

4

5

6

https://dailymotion.com/video/x2a5vzq

7

8

https://dailymotion.com/video/x2a62yr

9

https://dailymotion.com/video/x2a65yr

10

11

https://dailymotion.com/video/x2a6cnm

12

13

https://dailymotion.com/video/x2a6ixx