Bọn Ý Ngục đang bị vào “mê hồn trận” Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc

Với tình hình khủng hoảng kinh tế và băng hoại xã hội, và sau vụ Charlie Hebdo, người dân Ý đang bị Nhà Nước Chính Phủ kích động tự ái dân tộc…

Một lũ Ý Ngục tối dạ đầy mặc cảm tự ti đang “tự sướng” với video quảng cáo dưới đây do đám báo chí truyền thông đĩ điếm tay sai của Nhà Nước thực hiện, thổi phồng và lăng-xê.

“Lòng yêu nước trong ý nghĩa đơn giản, rõ ràng và xác thực nhất của nó chính là một phương tiện cho người cai trị thực hiện tham vọng và mục tiêu mua chuộc của họ, với người bị trị, nó chính là từ bỏ nhân phẩm, tri’ thông minh và lương tâm con người, mà mù quáng tuần phụ kẻ cai trị.  Bất cứ nơi nào lòng yêu nước được bảo vệ, bênh vực, tôn vinh, thì là nó đang luôn được rao giảng trong hình dạng vừa nói qua đó.  Lòng yêu nước chính là chế độ nô lệ. “- Leo Tolstoy


“Tôi chọn nguy hiểm trong tự do hơn là an bình trong nô lệ”-(I prefer dangerous freedom over peaceful slavery)  -Thomas Jefferson..


Quốc Gia Nhà Nước và Giáo Hội Tôn Giáo luôn hứa hẹn An Toàn Bình An trong điều kiện CÔNG DÂN – TÍN ĐỒ phải chấp nhận sự NÔ LỆ- VÂNG PHỤC (nkptc)

“Kẻ nô lệ tuyệt vọng nhất chính là nô lệ cho chủ nghĩa quốc gia dân tộc, tôn giáo với ảo tưởng về thần tích “giống nòi” và “thượng đế” qua các câu chuyện cổ tích hư cấu phi lý, lạc hậu và man rợ” NKPTC

——————–