Tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em rồi giết các em thủ tiêu bằng chứng trong giới quyền lực Âu Mỹ Anh quốc trong mấy thập niên qua đang bị báo chí điều tra đưa ra ánh sáng

Sự vụ Charlie Hebdo, theo một số trang thông tin điều tra độc lập thì có nhiều dấu chứng rõ ràng là một trò đê tiện của nhà nước Âu Mỹ Do Thái, như Nhân Chủ đã tường trình MỘT MŨI TÊN NHẮM NHIỀU MỤC TIÊU
==