People Vs “Animals” – 31 Years Of Black Friday In America

Một nhóm công dân Mỹ đã làm tổng kết tiến trình súc hóa con người của chủ nghĩa tiêu thụ trong 3 thập niên qua bằng hình ảnh!