Tại sao cựu dân biểu Ron Paul lại kêu gọi “ Đánh gục được Đạo Luật Tự Do Nước Mỹ là một chiến thắng của Tự Do”?  Nghe có mâu thuẫn lạ lùng không?

Bởi thực chất của bọn quyền chính nhà nước chính phủ là LỪA BỊP và tìm đủ mọi cách để CẮT GIẢM và XÂM PHẠM nền tự do dân chủ của xã hội công dân. Thế lực quyền chính luôn trưng dụng một đoàn quân “khoa bảng” làm phù thuỷ ngôn ngữ trong việc lừa bịp này.

Chẳng hạn như để tấn công nền dân quyền của người Mỹ, bọn QUYỀN CHÍNH nhà nước, chúng đã tận dụng tinh thần khủng hoảng sợ hãi của quần chúng ban hành ĐẠO LUẬT ÁI QUỐC, mà thực chất là bạo ngược hành dân và xâm phạm tự do dân quyền. Đến khi QUẦN CHÚNG  được vận động dân trí để nhận thức ra vấn nạn tác hại của nó, bọn quyền chính và đám khoa bảng tay sai lại tung thủ thuật phù thuỷ ngôn từ ra lừa bịp tiếp.

Thay vì tháo gỡ vô hiệu hoá đạo luật vi hiến tác hại, chúng chỉ hứa hẹn “cải cách”. Một trong những đạo luật nằm trong tiến trình “cải cách” lừa bịp này là ĐẠO LUẬT TỰ DO NƯỚC MỸ nhưng thật sự là cắt xén và xâm phạm nền tự do dân quyền của công dân, viện cớ an ninh quốc gia.

Vì vậy, ông Ron Paul và những người trân quí dân quyền và tự do đang vận động dân trí quần chúng thoát sự sợ hãi để phản đối đánh gục ĐẠO LUẬT TỤ DO NƯỚC MỸ- chấm dứt sự xâm phạm nền dân quyền tự do của công dân.

Chúng ta thấy bản chất của nhà nước chính phủ và bọn khoa bảng tay sai  là tìm mọi cách NGU DÂN  qua thủ đoạn phù thuỷ ngộn ngữ bẻ méo và bẻ hướng thông tin.

Để chống lại, người ta luôn luôn phải vận động dân trí, tức là giải thích nhắc nhở người dân về giá trị tự thân và quyền tự do của họ. Người dân khi hiểu ra, nhận ra quyền tự do nhân phẩm của họ bị xúc phạm, nguồi dân sẽ cùng tham gia đấu tranh đòi lại quyền tự do của chính họ.

Sự kiện này cũng khẳng định, HIẾN PHÁP chỉ là tờ giấy lộn, nếu NGƯỜI DÂN KHÔNG QUAN TÂM, KHÔNG HIỂU GIÁ TRỊ của NÓ để làm cho nó  HIỆU LỰC, và buộc chính phủ phải TÔN TRỌNG NÓ!

Hay nói như Abraham Lincoln, là phải chống bất cứ kẻ  nào vi phạm nó, thì nó mới có giá trị thực thụ bảo đảm nền tự do dân chủ:

“Chúng ta, người dân mới là chủ nhân chính đáng của cả Quốc hội lẫn Toà án, không phải để lật đổ Hiến pháp mà lật đổ những kẻ vi phạm Hiến pháp  (We the people are the rightful masters of both Congress and the courts, not to overthrow the Constitution but to overthrow the men who pervert the Constitution. -Abraham Lincoln
Và cũng có nghĩa rằng nếu DÂN TRÍ không được thường trực vận động chống lại mọi mưu toan của bọn quyền chính, nền dân chủ tự do sẽ mất dù bản Hiến pháp còn đó!
Nó khẳng định rằng DÂN TRÍ  chính là quyền lực nhân dân. Chỉ có dân trí mới thực sự xác định và phát huy quyền lực nhân dân trong việc bảo vệ nền tự do dân chủ.

“Kiến thức hiểu biết sẽ vĩnh viễn điều hành sự ngu tối; và một quần chúng có chủ định tự làm chủ chính mình, phải trang bị cho chính họ bằng sức mạnh mà kiến thức hiểu biết đem đến” (Knowledge will forever govern ignorance; and a people who mean to be their own governors must arm themselves with the power which knowledge gives.)James Madison 

Nền tự do không thể được bảo tồn nếu không có dân trí (Liberty cannot be preserved without general knowledge among the people. John Adams)

Nó khẳng định cùng với lịch sử  rằng nền tự do dân chủ, chính là tiến trình cảnh giác và phản kháng của công dân chống lại chình phủ nhà nước miên tục . Vì kẻ thù của nền tự do dân sự chính là chính phủ nhà nước của chính họ với lý cớ an ninh quốc gia.

“Những phương tiện quốc phòng chống hiểm hoạ ngoại xâm đã luôn luôn là những dụng cụ của nền bạo quyền trong nước ( The means of defence against foreign danger have been always the instruments of tyranny at home- James Madison)
Cuộc đấu tranh DÂN QUYỀN gay go đẫm máu của dân Mỹ khởi từ đầu thập niên 1950s chống lại chính phủ nhà nước Mỹ  và não trạng bảo thủ lạc hậu của những công dân Mỹ khác đã minh chứng minh khẳng định nhu cầu VẬN ĐỘNG DÂN TRÍ miên tục trong tiến trình bảo vệ và phát huy tụ do dân chủ và dân quyền. Đây chính là điều mà Thomas Jefferson cảnh báo nhắc nhở những người trân quí tự do dân chủ, đấu tranh dân chủ phải thực hiện:
“Vận động tạo hiểu biết đến quần chúng một cách tổng quát, thì nền bạo quyền và sự đàn áp tinh thần và thể xác sẽ biến mất như các bóng ma trơi nơi buổi sáng sớm trong ngày” ( Enlighten the people generally, and tyranny and opressions of the body and mind will vanish like evil spirits at the dawn of day.” ― Thomas Jefferson 
 Và trọng tâm của dân trí chính là sự hiểu biết giá trị tự thân, tính chủ quyền giá trị cá nhân của mỗi con người trong xã hội. tính chủ quyền giá trị cá nhân mà bọn quyền chính nhà nước và tôn giáo thường luôn tìm cách đè bẹp nhân danh tập thể quốc gia dân tộc:
“Ngay cả nền chuyên chế độc tài  cũng không thực hiện được tác động tàn hại nhất của nó, khi mà tính tự chủ cá nhân còn hiện hữu trong đó, và bất cứ điều gì nghiền nát tính tự chủ cá nhân chính là nền độc tải chuyên chế, cho dù nhân danh vì bất cứ danh xưng gì , và dù nó tuyên xưng để thực hiện ý Chúa hay là  pháp lệnh của con người” (Even despotism does not produce its worst effects, so long as individuality exists under it; and whatever crushes individuality is despotism, by whatever name it may be called, and whether it professes to be enforcing the will of God or the injunctions of men.” ― John Stuart Mill, On Liberty 
Nền tảng Dân Trí là nhận thức hiểu biết về giá trị tự thân, chủ quyền cá nhân con người trong tập thể.
nkptc

Defeat of USA FREEDOM Act is a Victory for Freedom


undefined

It will not shock readers to hear that quite often legislation on Capitol Hill is not as advertised. When Congress wants to do something particularly objectionable, they tend give it a fine-sounding name. The PATRIOT Act is perhaps the best-known example. The legislation had been drafted well before 9/11 but was going nowhere. Then the 9/11 attacks gave it a new lease on life. Politicians exploited the surge in patriotism following the attack to reintroduce the bill and call it the PATRIOT Act. To oppose it at that time was, by design, to seem unpatriotic.

At the time, 62 Democrats voted against the Act. On the Republican side there were only three no votes: former Rep. Bob Ney (R-OH), former Rep. Butch Otter (R-ID), and myself.

The abuses of the Constitution in the PATRIOT Act do not need to be fully recounted here, but Presidents Bush and Obama both claimed authority based on it to gut the Fourth Amendment. The PATRIOT Act ushered in the era of warrantless wiretapping, monitoring of our Internet behavior, watering down of probable cause, and much more. After the revelations by whistleblower Edward Snowden, we know how the NSA viewed constitutional restraints on surveillance of American people during the PATRIOT Act period.

After several re-authorizations of the PATRIOT Act, including some cosmetic reforms, Congress last October unveiled the USA FREEDOM Act. This was advertised as the first wholesale PATRIOT Act Reform bill. In fact, the House version was watered down to the point of meaninglessness and the Senate version was not much better. The final straw was the bill’s extension of key elements of the PATRIOT Act until 2017.

Fortunately, last week the USA FREEDOM Act was blocked from further consideration in the US Senate. The procedural vote was significant and important, but it caused some confusion as well. While some well-meaning pro-privacy groups endorsed the FREEDOM Act as a first step to reform, some anti-liberty neoconservatives opposed the legislation because even its anemic reforms were unacceptable. The truth is, Americans should not accept one more extension of the PATRIOT Act and should not endorse its continued dismemberment of our constitutional liberties. If that means some Senators vote with anti-liberty colleagues to kill the extension, we should still consider it a victory.

As the PATRIOT Act first faced a sunset in 2005, I had this to say in the debate over whether it should be re-authorized:

“When Congress passed the Patriot Act in the emotional aftermath of the September 11th terrorist attacks, a sunset provision was inserted in the bill that causes certain sections to expire at the end of 2005. But this begs the question: If these provisions are critical tools in the fight against terrorism, why revoke them after five years? Conversely, if these provisions violate civil liberties, why is it acceptable to suspend the Constitution for any amount of time?”

Reform is often meant to preserve, not repeal bad legislation. When the public is strongly opposed to a particular policy you will almost never hear politicians say “let’s repeal the law.” It is always a pledge to reform the policy or law. The USA FREEDOM Act was no different.

With the failure of the FREEDOM Act to move ahead in the Senate last week, several of the most egregious sections of the PATRIOT Act are set to sunset next June absent a new authorization. Congress will no doubt be under great pressure to extend these measures. We must do our very best to make sure they are unsuccessful!


Copyright © 2014 by RonPaul Institute. Permission to reprint in whole or in part is gladly granted, provided full credit and a live link are given.