Eisenhower Cảnh Báo về Tập Đoàn Kỹ Nghệ Chiến Tranh Khống Trị Nước Mỹ -1961

Thành Viên CIA, Những Thủ Đoạn Đảo Chính Các Chế Độ Dân Chủ, cũng như Tạo Biến Loạn tại các nơi cho quyền lợi của Chính Phủ và Tập Đoàn Mỹ qua bàn tay CIA trong hơn 60 năm qua! (Chú ý- Một NỬA SỰ THẬT của “tài liệu chính qui” này!)