James Corbett tại Pháp, trong Đại Hội Báo Chí Mở Rộng:
Công Việc Truyền Thông là gì? (What is Journalism)
Nhà Báo là Ai? (What is  Journalist?)