“Loài Người sẽ chẳng bao giờ được TỰ DO cho đến khi tên vua (hay nhà nước) cuối cùng bị siết cổ cùng với bộ đồ lòng của tên giáo sĩ (hay tôn giáo) cuối cùng Mankind shall not be free until the last king is strangled in the entrails of the last priest.” 
“Triết gia chưa từng giết bất kỳ tên giáo sĩ nào, trong khi giáo sĩ từng giết một số rất lớn các triết gia” The philosopher has never killed any priests, whereas the priest has killed a great many philosophers.”Denis Diderot triết gia 1713-1784

EpicurusIs God willing to prevent evil, but not able?
Then he is not omnipotent.
Is he able, but not willing?
Then he is malevolent.
Is he both able and willing?
Then whence cometh evil?
Is he neither able nor willing?
Then why call him God? – Epicurus
Có phải Thượng Đế muốn ngăn chặn tội ác, nhưng không có khả năng? Thế thì Thượng Đế không phải là quyền năng vô bờ.
Hay là  Thượng Đế có khả năng nhưng không muốn diếr cái Ác”? Thế thì Thượng Đế hiểm độc.
Hay là Thượng Đế  có khả năng và cũng muốn diệt cái Ác? Vậy thì Ác ở đâu mà ra?
Hay là Thượng Đế chẳng có khà năng và cũng không muốn diệt ác?
Thế thì tại saoi lại gọi hắn ta là Thượng Đế?
“Người thường dân cho Tôn giáo là ĐÚNG , Người khôn ngoan cho là SAI, bọn Chính Trị cho là HŨU DỤNG” (Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by the rulers as useful-Seneca-Triết gia La Mã thế kỷ thứ nhất AD)

 “ Thượng Đế không có tôn giáo (God has no religion)
“ Những kẻ nào nói rằng tôn giáo không dính gì đến chính trị thì chẳng hiểu tôn giáo là gì –(Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.)- Mahatma Gandhi 1869-1948.

“Chúng ta có thể sống mà không cần tôn giáo và tĩnh tâm, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có sự chăm sóc yêu thương của con người”- (We can live without religion and meditation, but we cannot survive without human affection- Dalai Lama thứ 14-(1935)“Tôn giáo là một sự xúc phạm đến phẩm tính con người (nhân phẩm). Có hay không có tôn giáo, chúng ta cũng có người Tốt làm Tốt và người Ác làm Ác, nhưng với những người Tốt mà làm Ác, nó cần tôn giáo”–  (Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.) Steven Weinberg 1933 Nhà Vật Lý  (Nobel)
*** (Ở đây, Tôi có thể thêm vào là để làm Ác hũu hiệu hơn, những kẻ cực Ác cần tôn giáo NKPTC)


“Chúng ta có đủ các tôn giáo để khiến chúng ta căm thù, nhưng lại không đủ để làm cho chúng ta yêu thương lẫn nhau”-(We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.” Jonathan Swift  nhà tư tưởng chính trị 1667-1745.

“Trong suốt một ngàn bẩy trăm năm (1700 năm), tôn giáo Ky tô đã chẳng làm gì khác hơn là gây đau khổ tai hại cho con người”-(For seventeen hundred years the Christian sect has done nothing but harm” Nhà tư tưởng nhân bản Voltaire (1694 – 1778) (tính đến thời điểm của Voltaire thì quá chính xác- và cho đến nay nhờ Con Người tiến bộ tư duy chỉ đã buộc các Tôn giáo gia giảm tính ác độc ngu dốt bịp bợm của nó- Gia giảm thôi chứ chưa hết tồi bại.NKPTC)

“Tôn giáo bao gồm một mớ những điều mà một người trung bình nghĩ  rằng anh ta TIN và ước rằng anh ta có thể CHẮC CHẮN khẳng định những điều đó”.-(Religion consists of a set of things which the average man thinks he believes and wishes he was certain” Văn Hào Mark Twain (1835-1910)

“Chiều hướng biến những PHÁN XÉT của con người thành những HUẤN THỊ linh thiêng của thượng đế đã làm cho TÔN GIÁO thành một trong những thế lực nguy hại nhất thế giới”- (The tendency to turn human judgments into divine commands makes religion one of the most dangerous forces in the world)- Nữ thần học thiên chúa giáo Georgia Elma Harkness (1891-1974)

“Chẳng hề có ai tin rằng Kinh Thánh chủ trương nói những gì ở đó viết: Mà người ta luôn luôn tự thuyết phục rằng Kinh Thánh viết những điều mà chính họ chủ trương muốn nói”(No man ever believes that the Bible means what it says: He is always convinced that it says what he means)-George Bernard Shaw Nhà Văn (1856 –1950)

“Tất cả các Tôn giáo đều được thành lập từ sự SỢ HÃI của nhiều người và sự khôn lanh của một nhóm nhỏ” All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few.” Nhà Văn Marie-Henri Beyle (Stendhal) (1783 –1842)

“Ngay từ lúc khởi đầu của nhân loại, Tôn giáo gây ra nhiều đau khổ hơn là bất cứ ý niệm nào khác. Chẳng có điều gì tốt của tôn giáo mà tôi có thể nới đến. Người ta dùng tôn giáo như cái gậy chống đỡ “-Religion has caused more harm than any other idea since the beginning of time. There’s nothing good I can say about it. People use it as a crutch.” Larry Flynt (1942)  Kỹ Nghệ gia Báo chí.

“Tôi chống tôn giáo vì nó dạy chúng ta thỏa mãn sự không hiểu biết về thế giới-“ (I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world.” Richard Dawkins, nhà sinh học, vận động ra trát tòa bắt giữ giáo hoàng Benedict XVI tháng 4-2010 tại Anh quốc, với tội danh  “bao che cho hiếp dâm và bạo dâm trẻ em”
http://richarddawkins.net/articles/5415

“Vấn nạn khi viết về tôn giáo là bạn mạo hiểm gây xúc phạn những người tôn giáo chân thành, và rồi những người này sẽ rượt đuổi bạn với cái búa rìu trên tay” -The problem with writing about religion is that you run the risk of offending sincerely religious people, and then they come after you with machetes.” Nhà Văn Dave Barry .1947

“Khi chủ nghĩa Đại Bản Trị (phát xít)  đến nước Mỹ, nó sẽ được bao phủ với quốc kỳ và đeo thánh giá”– (nghĩa là chủ nghĩa quốc gia dân tộc và tôn giáo cấu kết lại thành chủ nghĩa Phát Xít-NKPTC) (When facism comes to America it will be wrapped in the flag and carrying a cross.) Harry Sinclair Lewis (1885 –1951) Nhà Văn.
=

“Surely the ass who invented the first religion ought to be the first ass damned” – Mark Twain

“Faith is believing in that which I know ain’t so.” – Mark Twain

“The hands that help are better far than lips that pray.” Robert Green Ingersoll

“Nothing could be more idiotic and absurd than the doctrine of the trinity.” Robert Green Ingersoll

“Fear paints pictures of ghosts and hangs them in the gallery of ignorance.” Robert Green Ingersoll

“Nothing could be more idiotic and absurd than the doctrine of the trinity.” Robert Green Ingersoll

(paraphrase) – “If God objected to [people with various handicaps], he ought not have created such people.” Robert G Ingersoll

“All thinking men are atheists.” – Ernest Hemmingway

“I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.” Mohandas Gandhi

“Born again?! No, I’m not. Excuse me for getting it right the first time.” – Dennis Miller

Annie Dillard:
Eskimo:”If I did not know about God and sin, would I go to hell?” Priest: “No, not if you did not know.” Eskimo: “Then why did you tell me?”

“Religion is the most malevolent of all mind viruses.” – Arthur C. Clarke

“Without religion, we’d have good people doing good things, and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.” Stephen Weinburg

“”Shake off all the fears of servile prejudices, under which weak minds are servilely crouched. Fix reason firmly in her seat, and call on her tribunal for every fact, every opinion. Question with boldness even the existence of a God; because, if there be one, he must more approve of the homage of reason than that of blindfolded fear. ” Thomas Jefferson

“Believing with you that religion is a matter which lies solely between man and his God, that he owes account to none other for his faith or his worship, that the legislative powers of government reach actions only, and not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should ‘make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a wall of separation between church and State.” Thomas Jefferson

“To talk of immaterial existences is to talk of nothings. To say that the human soul, angels, god, are immaterial, is to say they are nothings, or that there is no god, no angels, no soul. I cannot reason otherwise: but I believe I am supported in my creed of materialism by Locke, Tracy, and Stewart. At what age of the Christian church this heresy of immaterialism, this masked atheism, crept in, I do not know. But heresy it certainly is.” Thomas Jefferson

“And the day will come when the mystical generation of Jesus, by the supreme being as his father in the womb of a virgin will be classed with the fable of the generation of Minerve in the brain of Jupiter.” Thomas Jefferson

“In Christianity neither morality nor religion come into contact with reality at any point.” – Friederich Nietzsche

“The word “Christianity” is already a misunderstanding – in reality there has been only one Christian, and he died on the Cross.” Friederich Nietzsche

“The Christian resolution to find the world ugly and bad has made the world ugly and bad.” Friederich Nietzsche

“There is not enough love and kindness in the world to give any of it away to imaginary beings.” – Friederich Nietzsche

“It is far better to grasp the Universe as it really is than to persist in delusion, however satisfying and reassuring.” – Carl Sagan

“This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.” – John Adams

“The world holds two classes of men – intelligent men without religion, and religious men without intelligence.” – Abu Ala Al-Maari

“Creationists make it sound like a ‘theory’ is something you dreamt up after being drunk all night.” – Isaac Asimov

“So far as religion of the day is concerned, it is a damned fake. Religion is all bunk.” – Thomas Alva Edison

“I am myself a dissenter from all known religions, and I hope that every kind of religious belief will die out.” – Bertrand Russell

“I do not believe any type of religion should ever be introduced into the public schools of the United States.” – Thomas Alva Edison

“Tell me there is a God in the serene heavens that will damn his children for the expression of an honest belief! More men have died in their sins, judged by your orthodox creeds, than there are leaves in all the forests in the wide world ten thousand times over. Tell me these men are in Hell; that these men are in torment; that these children are in eternal pain, and that they are to be punished forever and forever! I denounce this doctrine as the most infamous of lies.” – Robert G. Ingersoll

“The Christian god can easily be pictured as virtually the same god as the many ancient gods of past civilizations. The Christian god is a three headed monster; cruel, vengeful and capricious. If one wishes to know more of this raging, three headed beast-like god, one only needs to look at the caliber of people who say they serve him. They are always of two classes: fools and hypocrites.” – Thomas Jefferson

“Religion is “so absurd that it comes close to imbecility.” – H. L. Mencken

“Religion is fundamentally opposed to everything I hold in veneration–courage, clear thinking, honesty, fairness, and, above all, love of the truth.”- H. L. Mencken

“. Religions vary in their degree of idiocy, but I reject them all. For most people, religion is nothing more than a substitute for a malfunctioning brain.” – Gene Roddenberry

“If God has spoken, why is the world not convinced?” – Percy Bysshe Shelley

“It is easier to suppose that the universe has existed for all eternity than to conceive a being beyond its limits capable of creating it.” – Percy Bysshe Shelley

“Christianity is the most ridiculous, the most absurd and bloody religion that has ever infected the world.” – Voltaire

“Reality is what it is, not what you want it to be.” – Frank Zappa

“To sit alone with my conscience will be judgment enough for me.” – Charles William Stubbs

“For there is nothing either good or bad, thinking makes it so.” – William Shakespeare (1564-1616), Hamlet, II.ii

“Faith: not wanting to know what is true.” – Friedrich Nietzsche (1844-1900)

“The being we call god is merely a pawn working for a powerful and rational force in some far-off galaxy. This force is trying to weed out people who are irrational by seeing who would be stupid enough to believe in his god illusion so easily. Those that believe in this illusion, he will send to eternal damnation and he will deliver the rational beings, those who stoically refused to believe in a god, to heaven.” – Nicholas Yee

“God for you is where you sweep away all the mysteries of the world, all the challenges to our intelligence. You simply turn your mind off and say God did it.” – Carl Sagan (1934-1996), Contact

“Religions are all alike – founded upon fables and mythologies.” –Thomas Jefferson

“It’s fair to say that the Bible contains equal amounts of fact, history, and pizza.” –Penn Jillette

“I don’t see any god up here” – Yuri Gagarin – first man in space, while in space.

God is a concept by which we measure our pain. – John Lennon

“We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself.” – Carl Gustav Jung

I distrust those people who know so well what God wants them to do because I notice it always coincides with their own desires. – Susan B. Anthony

If the gods listened to the prayers of men, all humankind would quickly perish since they constantly pray for many evils to befall one another. – Epicurus

God Himself, sir, does not propose to judge a man until his life is over. Why should you and I? – Samuel Johnson

I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use. – Galileo

To judge from the notions expounded by theologians, one must conclude that God created most men simply with a view to crowding hell. – Marquis De Sade

God is a comedian playing to an audience too afraid to laugh. – Voltaire

God is the great mysterious motivator of what we call nature and it has been said often by philosophers, that nature is the will of God
. And, I prefer to say that nature is the only body of God that we shall ever see.
– Frank Lloyd Wright

Forgive, O Lord, my little jokes on Thee
And I’ll forgive Thy great big one on me.
– Robert Frost

To know a person’s religion we need not listen to his profession of faith but must find his brand of intolerance. – Eric Hoffer

If I were personally to define religion, I would say that it is a bandage that man has invented to protect a soul made bloody by circustance. – Theodore Dreiser

A country dominated by televangelism would be unrecognizable to the Founding Fathers, who envisioned religion as personal and spiritua, not social and political. No particular variety of religion was intended to control the political agenda, to set the community’s moral tone or to judge who are the true believers and members of our society. But this is precisely the objective of the electric church – Razelle Frankel

My faith is that the only soul a man must save is his own. – William Orville Douglas

England has forty-two religions and only two sauces. – Voltaire

Going to church doesn’t make you a Christian any more than going to the garage makes you a car. – Laurence J. Peter

I think that God in creating man somewhat overestimated his ability. – Oscar Wilde

If there is no God, who pops up the next Kleenex? – Art Hoppe

“Since no one really knows anything about God, those who think they do are just troublemakers.” Rabia Al-Basri

The only good is knowledge and the only evil is ignorance. – Socrates.

“I refuse to prove that I exist” says God, “for proof denies faith, and without faith, I am nothing.” “Oh,” says man, “but the Babel Fish is a dead give-away, isn’t it? It proves You exist, and so therefore You don’t. Q.E.D.” “Oh, I hadn’t thought of that,” says God, who promptly vanishes in a puff of logic. ~ Douglas Adams, Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Moral: a peerless maxim enumerated by God in his Holy Bible, such as that of Deut. 23:1, if your testicles are crushed or your male member missing, you must never enter a sanctuary of the Lord. ~ Donald Morgan

There is a story, which is fairly well known, about when the missionaries came to Africa. They had the Bible and we, the natives, had the land. They said “Let us pray,” and we dutifully shut our eyes. When we opened them, why, they now had the land and we had the Bible. ~Desmond M. Tutu, “Religious Human Rights and the Bible”

Religion: A daughter of Hope and Fear, explaining to Ignorance the nature of the Unknowable. ~ Ambrose Bierce

I am treated as evil by people who claim that they are being oppressed because they are not allowed to force me to practice what they do. ~ D. Dale Gulledge

Why should we take advice on sex from the pope? If he knows anything about it, he shouldn’t. ~ George Bernard Shaw

The world is not a prison house but a kind of spiritual kindergarten where millions of bewildered infants are trying to spell God with the wrong blocks. ~Edwin Arlington Robinson

The god who is reputed to have created fleas to keep dogs from moping over their situation must also have created fundamentalists to keep rationalists from getting flabby. Let us be duly thankful for out blessings. ~Garrett Hardin

Sunday school: a prison in which children do penance for the evil conscience of their parents. ~H.L. Mencken

If I were not an atheist, I would believe in a God who would choose to save people on the basis of the totality of their lives and not the pattern of their words. I think he would prefer an honest and righteous atheist to a TV preacher whose every word is God, God, God, and whose every deed is foul, foul, foul. ~Isaac Asimov, I. Asimov: A Memoir

“There’s a big difference between kneeling down and bending over.” – Frank Zappa.

“How do I know the Bible isn’t the word of God? Well if it was the word of God it would be clear and easy to understand…considering God was the creator of LANGUAGE!” – Bill Hicks.

“”I’m proud to be an atheist – it helps me stand for so much more and fall for so much less.” – Dan Barker

“All religions have been made by men.” – Napoleon Bonaparte

“But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?” – Mark Twain

“We are all atheists about most of the gods that societies have ever believed in. Some of us just go one god further.” – Richard Dawkins

“Isn’t it enough to see that a garden is beutiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?” – Douglas Adams

“We must respect the other fellow’s religion, but only in the same sense to the extent that we respect his theory that his wife is beutiful and his children smart.” – H.L. Mencken

“One cannot really be a Catholic and grown up.” – George Orwell

“I do not feel obliged to believe that the same God who endowed us with sense, reason, and intellect, had intended for us to forgo their use.” – Galileo Galilei

“Atheism is a requirement for a complete human being. Religion is a crutch that is shackled to you, one you never really needed in the first place, but were convinced by others that you couldn’t live without. Once you discover it’s only an illusion, that it’s not even a real crutch, you discard it gladly.” -Brent Yaciw

“If there is a God, atheism must seem to Him as less of an insult than religion.” –Edmond de Goncourt

“The invisible and the non-existent look very much alike.” –Huang Po

“Faith is a cop-out. It is intellectual bankruptcy. If the only way you can accept an assertion is by faith, then you are conceding that it can’t be taken on its own merits.” –Dan Barker, former evangelist

“Atheism is not a philosophy; it is not even a view of the world; it is simply an admission of the obvious. In fact, ‘atheist’ is a term that should not ever exist. No one ever needs to identify himself as a ‘non astrologer’ or a ‘non-alchemist’. We do not have words for people who doubt that Elvis is still alive or that aliens traversed the galaxy only to molest ranchers and their cattle. Atheism is nothing more than the noises reasonable people make in the presence of unjustified religious beliefs. An atheist is simply a person who believes that the 260 million Americans (87 percent of the population) claiming to ‘never doubt the existence of God’ should be obliged to present evidence for his existence-and, indeed, for his BENEVOLENCE, given the relentless destruction of innocent human beings we witness in the world each day.” –Sam Harris, “Letter to a Christian Nation”

“Religion is the opium of the masses.” Karl Marx

Heaven will be a great place as long as you keep the christians out. – G. Janus

“Men will never be free until the last king is strangled with the entrails of the last priest” – Denis Diderot.

Religion is excellent stuff for keeping common people quiet” –Napoleon Bonaparte

“Hence today I believe I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator” –Adolph Hitler

“I trust God speaks through me. Without that, I couldn’t do my job.” –George W. Bush

“Let’s face it; God has an ego problem, why do we always have to worship him? “- Bill Maher

“I don’t know anyone less Jesus like than Christians.” – Bill Maher

“I would never want to be the member of a group whose symbol was a guy nailed to two pieces of wood.” – George Carlin”

“I have as much authority as the pope, I just don’t have as many people that believe it.” George Carlin

“One man’s theology is another man’s belly laugh.” – Robert Heinlein

“History does not record anywhere at any time a religion that has any rational basis. Religion is a crutch for people not strong enough to stand up to the unknown without help. But like dandruff, most people do have a religion and spend time and money on it and seem to derive considerable pleasure from fiddling with it.” – Robert Heinlein

If we go back to the beginning we shall find that ignorance and fear created the gods; that fancy, enthusiasm, or deceit adorned or disfigured them; that weakness worships them; that credulity preserves them, and that custom, respect and tyranny support them in order to make the blindness of men serve its own interests. — Baron d’Holbach, The System of Nature

Nature, you say, is totally inexplicable without a God. That is to say, to explain what you understand very little, you have need of a cause which you understand not at all. — Baron d’Holbach, Good Sense

Few intelligent Christians can still hold to the idea that the Bible is an infallible Book, that it contains no linguistic errors, no historical discrepancies, no antiquated scientific assumptions, not even bad ethical standards. Historical investigation and literary criticism have taken the magic out of the Bible and have made it a composite human book, written by many hands in different ages. The existence of thousands of variations of texts makes it impossible to hold the doctrine of a book verbally infallible. Some might claim for the original copies of the Bible an infallible character, but this view only begs the question and makes such Christian apologetics more ridiculous in the eyes of the sincere man. — Elmer Homrighausen, Christianity in America

I recall the story of the philosopher and the theologian. The two were engaged in disputation and the theologian used the old quip about a philosopher resembling a blind man, in a dark room, looking for a black cat—which wasn’t there. “That may be,” said the philosopher: “but a theologian would have found it.” — Julian Huxley, The Creed of a Scientific Humanist

“Religion has actually convinced people that there’s an invisible man — living in the sky — who watches everything you do, every minute of every day. And the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do.. And if you do any of these ten things, he has a special place, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever ’til the end of time! ..But He loves you.” – George Carlin

“We must be willing to get rid of the life we’ve planned so as to have the life that is waiting for us.” Joseph Campbell

“I’d rather have a mind opened by wonder than one closed by belief.” Gerry Spencer

“We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us” Samuel Johnson

“Believe one who has proved it. Believe an expert.” Virgil

“Those who can make you believe absurdities can make you commit attrocities.” Voltaire

“Such evil deeds could religion prompt” Lucretius

“The belief in a supernatural source of evil is not necessary; men alone are quite capable of every wickedness” Joseph Conrad

“Men never do evil so completely and cheerfullly as when they do it from a religious conviction” Blaise Pascale

“When one person suffers from delusion, it is called insanity. When many people suffer from a delusion, it is called Religion.”

“The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”–Richard Dawkins, The God Delusion, ch. 2.

“The study of theology, as it stands in Christian churches, is the study of nothing; it is founded on nothing; it rests on nothing; it proceeds by no authorities; it has no data; it can demonstrate nothing.”–Thomas Paine, in The Age Of Reason, quoted with approval by David Mills in Atheist Universe, ch. 6.

“The moment we admit that our beliefs are attempts to represent states of the world, we see that they must stand in right relation to the world to be valid.” –Sam Harris, The End Of Faith

“Urging humans to be superhumans, on pain of death and torture, is the urging of terrible self-abasement at their repeated and inevitable failure to keep the rules.”–Christopher Hitchens, god is not great, ch. 15.

“Imagine a puddle waking up one morning and thinking, ‘This is an interesting world I find my self in – an interesting hole I find my self in – fits me rather neatly, doesn’t it? In fact it fits me staggeringly well, must have been made to have me in it!’ This is such a powerful idea that as the sun rises in the sky and the air heats up and as, gradually, the puddle gets smaller and smaller, it’s still frantically hanging on to the notion that everything’s going to be alright, because this world was meant to have him in it, was built to have him in it; so the moment he disappears catches him rather by surprise. I think this may be something we need to be on the watch out for.” – Douglass Adams

“Find me some ghost sperm and show me how one survives rigor mortis and I will become a believer. I’m sure you’ll have that evidence in short order” – Brian 37

“don’t know if God exists, but it would be better for His reputation if He didn’t. – Jules Renard

The Bible is a book that has been read more, and examined less, than any book that ever existed. – Thomas Paine [one of my personal faves]

We must question the story logic of having an all-knowing/ all-powerful God, who creates faulty humans, and then blames them for his own mistakes. – Gene Roddenberry

Philosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned. – Anonymous

With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. – Steven Weinberg

The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully. – Richard Dawkins

All the biblical miracles will at last disappear with the progress of science. – Matthew Arnold

As far as I can tell from studying the scriptures, all you do in heaven is pretty much just sit around all day and praise the Lord. I don’t know about you, but I think that after the first, oh, I don’t know, 50,000,000 years of that I’d start to get a little bored. – Rick Reynolds

A lie is a lie even if everyone believes it. The truth is the truth even if nobody believes it. – David Stevens

Men rarely (if ever) manage to dream up a God superior to themselves. Most Gods have the manners and morals of a spoiled child. – Robert A Heinlein

He that will not reason is a bigot; he that cannot reason is a fool; he that dares not reason is a slave. – William Drummond

Religion does three things quite effectively: Divides people, Controls people, Deludes people. – Carlespie Mary Alice McKinney

“There are no atheists in foxholes” isn’t an argument against atheism, it’s an argument against foxholes. – James Morrow

Properly read, the bible is the most potent force for Atheism ever conceived. – Isaac Asimov

Faith does not give you the answers, it just stops you asking the questions. – Frater Ravus

If god is the alpha and the omega. The begining and the end, knows what has passed and what is to come, like it states in the bible, why do people pray and think it will make any difference. – Mark Fairclough

If we expect God to subscribe to one religion at the exclusion of all the others, then we should expect damnation as a matter of chance. This should give Christians pause when expounding their religious beliefs, but it does not. – Sam Harris

“We would be 1,500 years ahead if it hadn’t been for the church dragging science back by its coattails and burning our best minds at the stake.” – Catherine Fahringer

A myth is a religion in which no one any longer believes – James K. Feibleman

Just in terms of allocation of time resources, religion is not very efficient. There’s a lot more I could be doing on a Sunday morning. – Bill Gates

All national institutions of churches, whether Jewish, Christian or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit. – Thomas Paine

“Everything is what it is because it got that way.” -D’arcy Thompson

“We may conclude, therefore, that, in all nations, which have embraced polytheism, the first ideas of religion arose not from a contemplation of the works of nature, but from a concern with regard to the events of life, and from the incessant hopes and fears, which actuate the human mind.” -Hume, The Natural History of Religion

“We find human faces in the moon, armies in the clouds; and by a natural propensity, if not corrected by experience and reflection, ascribe malice and good-will to every thing, that hurts or pleases us.”–Hume, TNHR

“You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all of the time.” –Abraham Lincoln

“Those to whom his word was revealed were always alone in some remote place, like Moses. There wasn’t anyone else around when Mohammed got the word either. Mormon Joseph Smith and Christian Scientist, Mary Baker Eddy, had exclusive audiences with God. We have to trust them as reporters—and you know how reporters are. They’ll do anything for a story.” –Andy Rooney

“Pray: To ask that the laws of the universe be annulled on behalf of a single petitioner, confessedly unworthy.” – Ambroce Bierce

In a dangerous world, there will always be more people around whose prayers for their own safety have been answered than those whose prayers have not.” -Nicholas Humphrey’s Law of the Efficacy of Prayer

“Cults and prophets proclaiming the imminent end of the world have been with us for several millenia, and it has been another sour sort of fun to ridicule them the morning after, when they discover that their calculations were a little off. But, just as with Marxists, there are some among them who are working hard to ‘hasten the inevitable,’ not merely anticipating the End Days with joy in their hearts, but taking political action to bring about the conditions they think are the prerequisites for that occasion.” -Dennett, Breaking the Spell, pg 338

When people thought the earth was flat, they were wrong. When people thought the earth was spherical, they were wrong. But if you think that thinking the earth is spherical is just as wrong as thinking the earth is flat, then your view is wronger than both of them put together. — Isaac Asimov

From the point of view of a tapeworm, man was created by God to serve the appetite of the tapeworm. — Edward Abbey

Truth does not demand belief. Scientists do not join hands every Sunday, singing, “Yes, gravity is real! I will have faith! I will be strong! I believe in my heart that what goes up, up, up must come down, down, down. Amen!” If they did, we would think they were pretty insecure about it. — Dan Barker

Faith is the fatigue resulting from the attempt to preserve God’s integrity instead of one’s own. — Matt Berry

As the caterpillar chooses the fairest leaves to lay her eggs on, so the priest lays his curse on the fairest joys. — William Blake

“Religion is not fate, religion is fake, spirituality comes from the heart not from the pages of some out dated book written by mere men” -Madd Maxxx

“Religion is a group of scam artists that sell the calming idea that your body is a temple of God, while your mind belongs to them.” -Jose Carrillo

Creationists make it sound like a ‘theory’ is something you dreamt up after being drunk all night — Isaac Asimov

All thinking men are atheists. — Ernest Hemingway

Lighthouses are more helpful then churches. — Benjamin Franklin

Faith means not wanting to know what is true. — Friedrich Nietzsche

The fact that a believer is happier than a skeptic is no more to the point than the fact that a drunken man is happier than a sober one. — George Bernard Shaw

Say what you will about the sweet miracle of unquestioning faith, I consider a capacity for it terrifying and absolutely vile. — Kurt Vonnegut

A man is accepted into a church for what he believes and he is turned out for what he knows. — Samuel Clemens

The church says the earth is flat, but I know that it is round, for I have seen the shadow on the moon, and I have more faith in a shadow than in the church. — Ferdinand Magellan

“Let’s face a historical truth: we have never had a “free market”, we have always had government intervention in the economy, and indeed that intervention has been welcomed by the captains of finance and industry. They had no quarrel with “big government” when it served their needs.” – Howard Zinn

“This would be the best of all possible worlds if there were no religion in it.” – John Adams

“Lighthouses are more useful than Churches.” – Benjamin Franklin

“Chritianity is the most perverted system that ever shone on man.” – Thomas Jefferson

“Religion can never reform mankind, because Religion is slavery.” – Robert G. Ingersoll

“Religions are all alike – founded upon fables and mythologies. – Thomas Jefferson

“Religion is the opium of the masses.” – Karl Marx

“People who don’t like their beliefs being laughed at shouldn’t have such funny beliefs.”

“How come when it’s us is an abortion and when it’s a chicken is an omelet?” – George Carlin

” Why is it often that, when someone points out the lies of another person, the person who lied gets angry, rather than abashed. Never is this more apparent than when the lie pointed out is a lie to oneself, and the anger never more fierce than when the lie is one of religion.” ~ G. Scott Wells

“If you could reason with religious people, there would be no religious people” – Gregory House

“I have never made but one prayer to God, a very short one: ‘Oh, Lord, make my enemies ridiculous.’ and God granted it.” – Voltaire

“The family that prays together…is brainwashing their children.”- Albert Einstein

“When you understand why you don’t believe in other people’s gods, you will understand why I don’t believe in yours.”- Albert Einstein

“Just because you believe in something does not mean that it is true.”- Albert Einstein

“Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.” – Albert Einstein

“If people are good only because they fear punishment, and hope for reward, then we are a sorry lot indeed.” – Albert Einstein

“I cannot imagine a God who rewards and punishes the objects of his creation, whose purposes are modeled after our own — a God, in short, who is but a reflection of human frailty. Neither can I believe that the individual survives the death of his body, although feeble souls harbor such thoughts through fear or ridiculous egotisms.” – Albert Einstein

“The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses, the Bible a collection of honourable, but still primitive legends which are nevertheless pretty childish. No interpretation no matter how subtle can change this.” – Albert Einstein

“It seems to me that the idea of a personal God is an anthropological concept which I cannot take seriously. I also cannot imagine some will or goal outside the human sphere… Science has been charged with undermining morality, but the charge is unjust. A man’s ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties and needs; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.” – Albert Einstein

“If we are to believe the Bible, god created a flood that nearly wiped out all of mankind, taking genocide to epic proportions. Why then is god worshiped and Hitler, who committed genocide on a smaller scale, labeled evil for similar acts?” – Scott Williams

 

Quotes tagged as “organized-religion” (showing 1-30 of 61)
John Lennon
“I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It’s just that the translations have gone wrong.”
― John Lennon
tags: god, organized-religion, religion, spirituality
2296 likes
Like

Friedrich Nietzsche
“Is man merely a mistake of God’s? Or God merely a mistake of man?”
― Friedrich Nietzsche
tags: atheism, organized-religion, paradox, religion
2050 likes
Like

Richard Dawkins
“The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.”
― Richard Dawkins, The God Delusion
tags: bible, christianity, god, organized-religion, religion, yahweh
1639 likes
Like

Edgar Allan Poe
“All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.”
― Edgar Allan Poe
tags: irreligion, organized-religion, religion
1634 likes
Like

George Carlin
“I’m completely in favor of the
separation of Church and State.
… These two institutions screw us up enough
on their own, so both of them together is
certain death.”
― George Carlin
tags: organized-religion, politics, religion
1266 likes
Like

Isaac Asimov
“Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.”
― Isaac Asimov
tags: atheism, bible, organized-religion, religion
1234 likes
Like

Napoléon Bonaparte
“Religion is excellent stuff for keeping common people quiet. Religion is what keeps the poor from murdering the rich.”
― Napoléon Bonaparte
tags: atheism, organized-religion, religion
1170 likes
Like

Jon Stewart
“Religion. It’s given people hope in a world torn apart by religion.”
― Jon Stewart
tags: absurd, organized-religion, paradox, religion
1011 likes
Like

Woody Allen
“If Jesus came back and saw what was being done in his name, he’d never stop throwing up.”
― Woody Allen, Hannah and Her Sisters
tags: christian-behavior, humor, organized-religion, religion, woody-allen
714 likes
Like

George Carlin
“I have as much authority as the Pope. I just don’t have as many people who believe it.”
― George Carlin
tags: organized-religion, religion
666 likes
Like

George Carlin
“I don’t know how you feel, but I’m pretty sick of church people. You know what they ought to do with churches? Tax them. If holy people are so interested in politics, government, and public policy, let them pay the price of admission like everybody else. The Catholic Church alone could wipe out the national debt if all you did was tax their real estate.”
― George Carlin
tags: organized-religion, religion, taxation
607 likes
Like

Seneca
“Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful.”
― Seneca
tags: common-people, corruption, organized-religion, useful
600 likes
Like

Carl Sagan
“How is it that hardly any major religion has looked at science and concluded, “This is better than we thought! The Universe is much bigger than our prophets said, grander, more subtle, more elegant?” Instead they say, “No, no, no! My god is a little god, and I want him to stay that way.” A religion, old or new, that stressed the magnificence of the Universe as revealed by modern science might be able to draw forth reserves of reverence and awe hardly tapped by the conventional faiths.”
― Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space
tags: awe, cosmology, epistemology, god, organized-religion, religion, science
504 likes
Like

Thomas Jefferson
“…legitimate powers of government reach actions only, & not opinions, I contemplate with sovereign reverence that act of the whole American people which declared that their legislature should ‘make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof,’ thus building a wall of separation between Church & State. Adhering to this expression of the supreme will of the nation in behalf of the rights of conscience, I shall see with sincere satisfaction the progress of those sentiments which tend to restore to man all his natural rights, convinced he has no natural right in opposition to his social duties.”
― Thomas Jefferson, Letters of Thomas Jefferson
tags: civil-rights, government, organized-religion, religion, separation-of-church-and-state
403 likes
Like

Émile Zola
“Civilization will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.”
― Émile Zola
tags: atheism, civilization, organized-religion, religion
359 likes
Like

Robert A. Heinlein
“Almost any sect, cult, or religion will legislate its creed into law if it acquires the political power to do so.”
― Robert A. Heinlein
tags: cult, danger, law, organized-religion, power, religion, sect, separation-of-church-and-state
333 likes
Like

Richard Dawkins
“To be fair, much of the Bible is not systematically evil but just plain weird, as you would expect of a chaotically cobbled-together anthology of disjointed documents, composed, revised, translated, distorted and ‘improved’ by hundreds of anonymous authors, editors and copyists, unknown to us and mostly unknown to each other, spanning nine centuries”
― Richard Dawkins, The God Delusion
tags: bible, organized-religion, religion
317 likes
Like

Edmond de Goncourt
“If there is a God, atheism must seem to Him as less of an insult than religion.”
― Edmond de Goncourt
tags: atheism, organized-religion, religion
316 likes
Like

Joseph Campbell
“Half the people in the world think that the metaphors of their religious traditions, for example, are facts. And the other half contends that they are not facts at all. As a result we have people who consider themselves believers because they accept metaphors as facts, and we have others who classify themselves as atheists because they think religious metaphors are lies.”
― Joseph Campbell, Thou Art That: Transforming Religious Metaphor
tags: atheists, believers, metaphor, myth, organized-religion, religion, theists
301 likes
Like

Mahatma Gandhi
“I came to the conclusion long ago that all religions were true and that also that all had some error in them, and while I hold by my own religion, I should hold other religions as dear as Hinduism. So we can only pray, if we were Hindus, not that a Christian should become a Hindu; but our innermost prayer should be that a Hindu should become a better Hindu, a Muslim a better Muslim, and a Christian a better Christian.”
― Mahatma Gandhi
tags: christian-behavior, inspirational, organized-religion, religion
301 likes
Like

David Eddings
“God save us from religion.”
― David Eddings
tags: inspirational, organized-religion, savior
290 likes
Like

Richard Dawkins
“Religion is about turning untested belief into unshakable truth through the power of institutions and the passage of time.”
― Richard Dawkins
tags: institutions, organized-religion, religion, richard-dawkins
287 likes
Like

P.C. Cast
“Your way of life is sinful and wrong,” he said fiercely.
Thus says a man who admits to worshipping a God who vilifies pleasure, relegates women to roles that are little more than servants and broodmares, though they are the backbone of your church, and seeks to control his worshippers through guilt and fear.”
― P.C. Cast, Betrayed
tags: organized-religion, religion
281 likes
Like

H.P. Lovecraft
“Religion is still useful among the herd – that it helps their orderly conduct as nothing else could. The crude human animal is in-eradicably superstitious, and there is every biological reason why they should be.
Take away his Christian god and saints, and he will worship something else…”
― H.P. Lovecraft
tags: god, mankind, organized-religion, religion
271 likes
Like

Edward Gibbon
“The various modes of worship which prevailed in the Roman world were all considered by the people as equally true; by the philosopher as equally false; and by the magistrate as equally useful.”
― Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire
tags: corruption, magistrate, organized-religion, roman-empire, rome, useful, worship
261 likes
Like

Lenny Bruce
“Every day people are straying away from the church and going back to God.”
― Lenny Bruce
tags: god, jesus, organized-religion, religion
240 likes
Like

Arthur C. Clarke
“One of the greatest tragedies in mankind’s entire history may be that morality was hijacked by religion.”
― Arthur C. Clarke
tags: morality, organized-religion, religion
237 likes
Like

“The fact is that more people have been slaughtered in the name of religion than for any other single reason. That, that my friends, that is true perversion!”
― Harvey Milk
tags: history, organized-religion, religion
215 likes
Like

Brennan Manning
“The story goes that a public sinner was excommunicated and forbidden entry to the church. He took his woes to God. ‘They won’t let me in, Lord, because I am a sinner.’

‘What are you complaining about?’ said God. ‘They won’t let Me in either.”
― Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel: Good News for the Bedraggled, Beat-Up, and Burnt Out
tags: church, god, organized-religion, sin
163 likes
Like

Carl Sagan
“A celibate clergy is an especially good idea, because it tends to suppress any hereditary propensity toward fanaticism.”
― Carl Sagan
tags: life, organized-religion, religion, science, zealotry
126 likes
Like