Chủ Nghĩa Xã Hội (SOCIALISM)
Bạn có 2 con Bò cái
Bạn chia 1 con cho hàng xóm
You have 2 cows.
You give one to your neighbour.

Chủ Nghĩa Cộng Sản (COMMUNISM)
Bạn có 2 con Bò cái
Nhà Nước tước đoạt cả 2 và PHÁT cho bạn chút sữa bò.
You have 2 cows.
The State takes both and gives you some milk.

Chủ Nghĩa Nhà Nước Đại Bản Tập Quyền , phát xít (FASCISM)
Bạn có 2 con Bò cái
Nhà nước tước đoạt cả 2, rồi BÁN cho bạn chút sữa bò.
You have 2 cows.
The State takes both and sells you some milk.

Chủ nghĩa bạo lực tuyệt đối hay ăn cướp, thông tục gọi là Chủ Nghĩa Đéo Mẹ Tất Cả(!@#$SM)
Bạn có 2 con Bò cái
Nhà nước cướp hết và bắn chết bạn!
You have 2 cows.
The State takes both and shoots you.

Chủ nghĩa Hành Chính Thư Lại Nhà Nước (BUREAUCRATISM)
Bạn có 2 con Bò cái
Nhà nước tước hết, bắn một con, vắt sữa một con, rồi đổ sữa đi!
You have 2 cows.
The State takes both, shoots one, milks the other, and then throws the milk away.

Chủ nghĩa tư bản nguyên thủy tự nhiên phi chính phủ nhà nước (TRADITIONAL CAPITALISM)
Bạn có 2 con Bò cái
Bạn bán 1 con để mua vào 1 con Bò Đực
Bạn nuôi nấng cho sinh sản nhiều ra để kinh tế tăng trưởng.
Bạn bán hết đi và về huu với số lợi tức đó.
You have two cows.
You sell one and buy a bull.
Your herd multiplies, and the economy grows.
You sell them and retire on the income.

Cần nhớ rõ rằng:
1- Chủ Nghĩa Xã Hội và Chủ Nghĩa Tư Bản KHÔNG PHẢI LÀ thể chế hay hệ thống CHÍNH TRỊ (POLITICAL SYSTEM), mà chỉ là Hệ thống ĐỊNH CHẾ KInh tế XÃ HỘI.. (Social, economic system)
Thí dụ các nươc Âu Châu, Úc , Tân Tây Lan, Canada v.v đều thi hành chính sách KINH TẾ XÃ HỘI phối hợp giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội…Trong khi thể chế CHÍNH TRỊ là DÂN CHỦ ĐẠI BIỂU GIÁN TIẾP, trừ Thụy Sĩ với nền Dân Chủ Trực Tiếp…

2- Chủ nghĩa Cộng Sản, Phátxit, là thể chế hệ thống CHÍNH TRỊ, nghĩa là mang tính CẤU TRÚC TỔ CHỨC QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI.
Thí dụ Trung Quốc, Việt Nam ứng dụng chính sách xã hội kinh tế theo tư bản và tập đoàn.. Trong khi hệ thống chính trị lại tập quyền độc tài..theo mô thức Phát Xít. (phối hợp giũa tập đoàn tư bản và quyền lực chính trị trung ương-(Centralization)
Cuba, ứng dụng chính sách kinh tế xã hội theo xã hội và cộng sản chủ nghĩa… trong thể chế chính trị lại là cộng hòa độc tài tập quyền…