Bản chất bạo ngược và súc vật của quận đội được nới rộng đến “lực lượng bạn dân” đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ với “truyển thống” quân đội không can thiệp vào xã hội dân sự. Hiện nay những xã hội độc tài với quyền lực nen tảng là quân đội như VN, TQ v.v cũng đã áp dụng chinh sách này trong hơn 10 năm qua..
Thât mỉa mai, cuộc chạy đua chính sách “bạo ngược” an ninh tưởng chỉ có Sô Viết và các xã hội tương cận từng dẫn đầu, nay Mỹ đã vượt mặt và chiếm giải vô địch..