Cái gọi là “chính sách thắt lưng buộc bụng” (austeriry) đang diễn ra một cách có hệ thống toàn cầu, đặc biệt là tại các xã hội Dân Chủ Âu Châu từng ứng dụng thành công hệ thống kinh tế xã hội (social economic system) theo xã hội chủ nghĩa hơn nửa thế kỷ qua, với lý cớ do khủng hoảng tài chính, ngưng trệ sản xuất, và nợ nần tràn ngập của chính phủ.

Trong bối cảnh này, có HAI điểm NỔI then chốt đáng chú ý là:

1- Quần chúng biểu tình chống đối những chính sách này khắp nơi…
2- Các chính phủ và quốc hội thay nhau lên xuống….

và HAI điểm CHÌM cần nắm rõ:

1- Bất luận chính phủ thay đổi lên xuống ra sao, THẮT LƯNG VẪN THẮT VÀ THẮT THẬT CHẶT, nghĩa là cắt giảm trợ giúp quần chúng và công nhân vẫn tiếp tục.. 2-Trong khi đó các “đại công ty, tài chính v.v” vẫn tiếp tục nhận được ngân khoản cứu trợ (bailouts) của chính phủ hàng trăm và ngàn tỉ)

Từ đó cho đến nay, chúng ta đang mục kích một hệ quả cụ thể trước mặt là:

1- Càng “khủng hoảng” giới chức Nhà Nước  QUYỀN LỰC (cảnh sát quân đội) càng tăng; giới ĐẠI BẢN, dưới sư “trợ lực “chính thức và “hơp pháp” của NHÀ NƯỚC, càng tập trung tài chính, thu tóm tài sản (qua việc mua rẻ các công sản) và lợi nhuận trực tiếp không chỉ do gian lận mà qua thẳng hệ thống thuế khóa công quĩ! Nghĩa là các ĐẠI BẢN nuốt chửng số công quĩ từ chính sách cắt giảm do tiền thuế của dân.

2- Giới công nhân, công đoàn và quần chúng càng bị giảm dân quyền và lợi tức lương bổng cũng như phúc lợi càng giảm, trong khi vật giá càng leo thang (lạm phát).

Từ những SỰ KIỆN này, một kết luận khó có thể tránh khỏi đó là MỤC TIÊU của “KHỦNG HOẢNG” là trấn áp tinh thần quần chúng bằng SỰ SỢ HÃI để TÁI TẠO và CỦNG CỐ một hệ thống QUYỀN LỰC PHÁT XÍT (hay theo tôi, phải gọi là TÂN PHONG KIẾN (neo-feudalism), một hệ  thống CHÍNH TRỊ và KINH TẾ XÃ HỘI bị điều khiển do sự phối hợp chặt chẽ giữa QUYỀN LỰC CHÍNH TRỊ NHÀ NƯỚC và giới TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢN cùng TẬP QUYỀN… tất cả được đặt trong chiêu bài “Giải Công Tư Hóa” (privatization).

-Cần lưu ý, TƯ HŨU HÓA là một điều nền tảng và cần thiết của một XÃ HỘI THÂT SỰ TỰ DO về cả hai mặt KINH TẾ và CHÍNH TRỊ.. Cho nên TƯ HỮU HÓA chỉ tác dụng tích cực khi việc “giải công” được thực hiện đầy đủ. Nghĩa là không chỉ “giải công” về lãnh vực kinh tế mà phải giải công cả trong lãnh vực chính trị. Nghĩa là KHÔNG CÒN QUYỀN CHÍNH TRỊ TẬP TRUNG để THIÊN VỊ bênh một bên chống một bên làm mất cần bằng thị trường như tình trạng hiện nay..Hiện nay, hệ thống nhà nước dùng quyền chính trị (độc quyền bạo lực- monopoly of coersive power) tạo đủ mọi dễ dãi và ưu đãi với giới TẬP ĐOÀN ĐẠI BẢN, trong khi lại ngăn chặn và ràng buộc giới quần chúng công nhân qua những chính sách cắt giảm và luật lệ phức tạp và khắt khe áp chế các công đoàn hoạt động và việc biểu tình.

Muốn kiểm chứng, mỗi người cứ nhìn kỹ vào thực trạng sinh hoạt của BẢN THÂN và GIA ĐÌNH mình nơi xã hội mình đang sinh hoạt sẽ thấy rõ .. và tự có KẾT LUẬN RIÊNG…
NKPTC