Miko Peled, người Do Thái bản xứ, bố mẹ ông là người sinh và sống tại Jerusalem trước khi cao trào “lập quốc Do Thái” tràn vào thành phố này, ông là Diễn giả và tác giả quyển sách nghiên cứu về Vấn Nạn Do Thái, là con trai của một vị tướng lãnh Do Thái lừng danh Matti Peled, trong số những tướng lãnh đầu tiên lập quốc Do Thái 1947.  Ông Miko Peled diễn thuyết về những hư cấu gian dối của Mỹ và Do Thái và mưu đồ thật sự đàng sau cái gọi là chủ nghĩa Đại Do Thái Zionism.. Buổi thuyết trình tổ chức tại Seattle, Mỹ tngày 1, tháng 10, năm  2012.