Cuộc Cách Mạng Thượng Tầng của nhóm 1% đã coi như thành công trong việc thành lập nền ĐẠI BẢN TÂN PHONG KIẾN. NHÀ NƯỚC chỉ còn là phương tiện của nhóm 1% quyền lực. Bạo Lực quân đội và cảnh sát trở lại thay thế nền dân chủ với trọng tâm dân quyền và chủ quyền cá nhân. Chiến Tranh đã trở thành giải pháp thường trực của bang giao và kinh tế.

Giới 1% thành công nhờ chúng đã tẩy não được quần chúng bằng SỰ TỰ NGUYỆN NÔ LỆ  qua nỗi sợ hãi và lòng ích kỷ; qua chủ nghĩa tôn giáo và chủ nghĩa  quyền lực quốc gia . Tiếng trống của Etienne De La Boetie coi như đã lắng đọng, và lời vận động của Henry D Thoreau đang bị tẩy rửa khỏi tâm thức loài người… Bọn 1% đã thắng, và đang thắng… nhưng chúng sẽ giữ vũng được bao lâu, vẫn còn tùy thuộc vào nỗ lực của nhũng người như Paul Craig Roberts, Chris Hedge, Justin Raimondo, James Corbette và rất nhiều những nhóm người độc lập đang vân động bằng nhiều phương tiện khác nhau như nhóm Alex Jone , Lew Rockwell v.v Chắc chắn một cuộc cách mạng thật sự quần chúng phi tôn giáo, quyền chính sẽ nổ ra sau khi kết quả băng hoại của những cuộc nổi dậy bị chủ nghĩa quốc gia và tôn giáo lạm dụng đang xảy ra và suy sụp…như chúng ta đang chứng kiến… Một mô thức mới sẽ được thành lập, chưa biết sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ có nền tảng của tính dân chủ trực tiếp../.

The Revolution From Above ~ Paul Craig Roberts

Today the Western peoples are experiencing the destruction of their well being that is comparable to what the one percent in Rome imposed on Roman citizens and conquered peoples. Here is how John Williams (shadowstats.com, 9-12-12) phrases the wipeout of Americans’ hopes:
“Consumers simply cannot make ends meet. Inflation-adjusted, or real, median household income declined for the fourth-straight year, plunging to its lowest level since 1995. Deflated by the CPI-U, the 2011 reading actually stood below levels seen in the late-1960s and early-1970s.”
“At the same time, despite the ongoing nature of the economic and systemic-solvency crises, and the effects of the 2008 financial panic, income dispersion—the movement of income away from the middle towards both high- and low-level extremes—has hit a record high, instead of moderating, as might be expected during periods of financial distress. Extremes in income dispersion usually foreshadow financial-market and economic calamities. With the current circumstance at a record extreme, and well above levels estimated to have prevailed before the 1929 stock-market crash and the Great Depression, increasingly difficult times are likely for the next several years.”
This chart shows where the median household income of the US Superpower, the “indispensable people,” stands at the culmination of 2011. Americans are as well off as they were in 1967-68. Most americans cannot pay for fighting multi-trillion dollar wars for 11 years, bailout trillions of dollars in uncovered casino bets by Wall Street, have their middle class jobs sent abroad by corporations, and still expect to have higher personal incomes.

Apparently, Americans are the first people in history who are so idealistic, or so thoroughly brainwashed, that they prefer to pay for wars and bail out banks than to make their mortgage payments and help their children with student loan debt.
The federal court in Germany has ruled that Germans are to be just as idealistic as Americans. The federal court has produced a ruling that it is OK for the EU to require German citizens to provide $190 billion to pay off the private banks who lent too much money to Greece.
In exchange for paying off the banks for Greece, the Greek people are to be driven into poverty and hopelessness. Pensions are cut, taxes are raised, employment is cut, social services are curtailed, prices of utilities are raised. The Greek people are to be destroyed in order that the private European banks do not lose money on their bad loans.
In the West the Revolution From Above has succeeded. The peoples are re-enserfed. The promised land is a promised land for the one percent.

Advertisements