3 Điều Căn Bản Về “Con Người” và  “Xã Hội”

1- Lịch Sử không dừng lại ở thời điểm nào với bất cứ định chế mô thức nào- Loài Hai Chân  đã có mặt hàng triệu năm- nhưng nhận thức Xã hội tương quan “loài người chính trị” chỉ trên dưới 10,000 năm; Và nỗ lực VƯỢT THOÁT của CON NGƯỜI khỏi gông cùm QUYỀN LỰC BẠO NGƯỢC  và hình thành cơ cấu trong ý thức dân chủ bình đẳng chỉ mở khởi đầu vài trăm năm.
    2-“Con Ngưòi” căn bản là sinh vật như bao nhiêu sinh vật khác, với bản năng tự nhiên giống nhau với những “nhu cầu tự nhiên” (basic survival instinct) – tất đều theo sức ép của môi trường thiên nhiên ngoại cảnh mà tiến hoá (evolution)- Nhưng với sinh vật hai chân chúng ta, đã tự cách mạng (Revolution) để có Ý NIỆM “Con Người” hay Nhân Bản (Humanity), nó  là Giá Trị được  tư duy đặt ra! Và từ đó nó liên tục CÁCH MẠNG thay đổi. theo ƯỚC MUỐN TỰ DO (ontological & volitional needs) chứ không còn phải chỉ là Tiến Hoá với nhu cầu và bản năng sinh tồn và di truyền giống nữa. Thí dụ như ý niệm Luân Lý, Tự Do, Bình Đẳng, Tín Ngưỡng, Nghệ Thuật, Cộng hưởng, cộng tồn v.v
    3- Cho nên Con Người là một thực thể động (dynamic beings) bao gồm Tiến Hóa và Cách Mạng (evolution & revolution) nghĩa là Con Người không chỉ tiến hóa, mà còn có khả năng cưỡng chống lại những áp lực và định hưóng cho Tiến Hóa (evole) của mình, gọi là cách mạng (revolt–revolution).. Thí dụ để chống lạnh, Con Ngưòi không mọc lông dầy hơn, mà chế tạo quần áo ấm, máy móc lò sưởi v.v  ĐỂ ĐI NHANH, Con Người không tiến hóa làm cho đôi Chân dài ra hay mạnh hơn, mà dùng Con Vật khác kéo mình, rồi chế tạo ra xe, máy bay v.v  Về Xã hội con ngưòi không theo tiến hóa của áp lực mà DỰ PHÓNG, KHAI PHÁ, để SÁNG TẠO những mô thức lý thuyết về cấu trúc xã hội chính trị cho chính mình, rồi thực nghiệm những mô hình này- qua các cuộc CÁCH MẠNG…với CÚU CÁNH không chỉ còn là TỒN TẠI như một sinh vật mà TỒN TẠI với nềnTỰ DO và NHÂN BẢN mà nó đặt ra. Nỗ lực cách mạng để đến mục tiệu TỤ DO và NHÂN BẢN  vẫn nằm trong nguyên tắc sai thử! Và nỗ lực kiện toàn và cách mạng không bao giờ dừng lại.
Xác định 3 dữ kiện này, thì sẽ không sa bẫy và không đi vào khoảng không lý luận.(nkptc)
————————————————————————
NHẬN DIỆN ĐẤU TRANH DÂN CHỦ

Người ĐẤU TRANH DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH lấy CỨU CÁNH là NỀN DÂN CHỦ mà nền tảng của NỀN DÂN CHỦ là DÂN TRÍ…Cho nên Ngưòi Đấu Tranh Dân Chủ luôn lấy NGƯÒI DÂN làm chủ động của TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH ĐẤU TRANH.. Chính vì vậy người đấu tranh dân chủ luôn luôn thành ý chính tâm tập trung nỗ lực VẬN ĐỘNG để NÂNG CAO sự HIỂU BIẾT của QUẦN CHÚNG về TẤT CẢ MỌI LÃNH VỰC đến mức tối đa và ở tốc độ nhanh nhất có thể được.. đặc biệt là sự hiểu biết về giá trị TỰ THÂN (Nhân-Chủ) .. đó là những ý niệm CĂN BẢN về Quyền Con Người (Nhân Quyền) và Quyền của Người Dân (Dân Quyền)..trong sự tương quan, phân định quyền lực CHÍNH TRị trong XÃ HỘI..mà mục tiêu TỐI THƯỢNG là TỰ DO trên nền tảng căn bản là giá trị NHÂN PHẨM.. NHÀ NƯỚC chỉ là PHƯƠNG TIỆN của quần chúng XÃ HỘI..Chính NGƯÒI DÂN mới là CHỦ THỂ của XÃ HỘI. Như vậy, Đấu Tranh Dân Chủ là THỨC TỈNH người dân về chính VAI TRÒ CHỦ THỂ của họ, thức tỉnh QUYỀN HẠN cũng như TRÁCH NHIỆM CHÍNH TRỊ của chính ngưòi dân với xã hội của mình.. Cũng chính vì như vậy mà GIẢI PHÁP DÂN CHỦ không nằm ở bất cứ nơi nào khác ngoài chính NGƯÒI DÂN đang sinh hoạt cấu thành XÃ HỘI của họ. KHÔNG MỘT AI CÓ KHẢ NĂNG và TƯ THẾ GÁNH VÁC TRÁCH NHIỆM DÂN CHỦ của một xã hội, ngoài chính NGƯỜI DÂN của XÃ HỘI đó…(Duy Việt NKPTC)

Câu Hỏi (Vấn nạn) chính trị nền tảng là TẠI SAO QUẦN CHÚNG TUÂN PHỤC BỌN NHÀ NƯỚC. Câu trả lời là họ có chiều hướng tự nô lệ hóa, tự đặt mình vào vòng cai trị của bạo chúa. TỰ DO thoát khỏi nô lệ không đến bằng động bạo lực, mà đến từ sự TỪ CHỐI TUÂN PHỤC. Bạo Chúa sẽ sụp đổ khi người dân KHÔNG CHẤP NHẬN TUÂN PHỤC NÓ nữa.. (The fundamental political question is why do people obey a government. The answer is that they tend to enslave themselves, to let themselves be governed by tyrants. Freedom from servitude comes not from violent action, but from the refusal to serve. Tyrants fall when the people withdraw their support (THE POLITICS OF OBEDIENCE: THE DISCOURSE OF VOLUNTARY SERVITUDE- Etienne de la Boetie)

**** Không thể có câu trả lời đúng cho một câu hỏi sai.
    **Thứ nhất xác định phạm trù của tự do.. để loại hẳn những tranh luận vớ vẩn:
    Khi ý niệm  CHÚNG TA được dùng làm danh xưng , từ hai ngưòi trở lên,  trong bàn thảo trao đổi, tức là mặc nhiên xác định là vì nhu cầu TƯƠNG TÁC XÃ HỘI CON NGƯÒI.. cho nên tất cả những ý niệm được đặt ra đều có NỀN TẢNG là vì CON NGƯÒI XÃ HỘI…Vì nếu KHÔNG CÓ CON NGƯÒI XÃ HỘI.. (social beings)..Thì không có vần đề gì cần đặt ra nữa, văn hóa, chính trị tôn giáo khoa học v.v.. tất cả không cần thiết, không nhu cầu..
    1-trong phạm trù tự nhiên, thì Tự Do không cần đặt ra, vì đó là tự do kiểu Darwinism. .. con vật không có ý niệm, và càng không có ý niệm tự do. chỉ có tương tranh mạnh được yếu thua theo bản năng sinh tồn của muông thú.  Bầy giòi, bầy chó, bầy khỉ, đàn trâu, đàn kiến v.v sống theo bản năng sinh tồn vô thức .. cho nên ý niệm tự do dân chủ, hay “quyền” không hiện hữu.
    Tự Do là ý niệm của CON NGƯỜI XÃ HỘI, hay CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ.. (social, political being) tức là đã vượt lên khỏi bán khai để hành xử có nhận thức vừa độc lập vừa tương tác và  hổ tương (interactive, reciprocal).
     2- Tự do trong phạm trù triết học, là ý niệm thoát tục..thoát khỏi hệ phược và thúc phược của xã hội nhân gian… như Phật, Lão, Trang.. là không còn tương tác xã hội… thoát được ràng buộc tức là an nhiên tự tại.. tức là tự do.. —
    Theo nguyên nghĩa Hán Việt  自 tự : Bởi, từ, Mình, chính mình. Tự nhiên, không phải miễn cưỡng 由 do : bởi từ
    3-Cho nên, khi CHÚNG TA, từ HAI NGƯỜI trở lên,   nói đến tự do, là nói đến cả một sự tương tác của những cá nhân CON NGƯÒI với nhau… Trong đó đương nhiên có sự tương tác, và có xung khắc, áp đặt theo tự nhiên.. vì vậy KHI NHẬN THỨC được sự kiện tự nhiên này, ý thức mong muốn thay đổi thoát khỏi áp chế, thì nhu cầu sự TỰ DO mới được đặt ra.. Chính vì vậy là cái gọi là TỰ DO CÁ NHÂN BIỆT LẬP KHÔNG HIỆN HỮU.
    TẠI SAO có nềnTỰ ĐO, và do từ đâu?
    4- Khởi đầu con ngưòi chấp nhận bị cai trị…và coi sự cai trị là chính đáng..do lo sợ cho nhu cầu sinh tồn rồi ngộ nhận ý thức về  sự an toàn..c á nhân con ng ư ời giao khoán hết cho một thiểu số cai trị..  như trong suốt mấy ngàn năm lịch sử nhân loại ghi nhận..Cho đến khi họ NHÂN THỨC ĐƯỢC giá  trị  cá  nhân, quyền tự do cá nhân, sự thật về nguồn quyền lực v.v và từ đó nỗ lực lật đổ sự cai trị hàng dọc được tiến hành qua hàng thế kỷ..
    5-Quyền tự do CÁ NHÂN là quyền của MỖI MỘT CÁ NHÂN khi tương tác BÌNH ĐẲNG TRONG TẬP THỂ..
    6-Vì mỗi cá nhân BÌNH ĐẲNG trong tập thể, nên để BẢO VỆ TÍNH TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG , nhu cầu THIẾT LẬP MỘT NỀN TỰ DO phải được đặt ra..
    7- Như vậy MỘT NỀN TỰ DO LÀ MỘT KHUÔN KHỔ  được TỰ NGUYỆN ĐỒNG THUẬN giữa những cá  nhân— để điều hòa gìn giữ tự do của mọi ngưòi một cách bình đẳng và công bằng giữa các CÁ NHÂN TỰ DO.. để KHÔNG AI ÁP CHẾ ÁP ĐẠT BẤT CÔNG PHI LÝ lên ngưòi khác..
    8- Và muốn có tự nguyện đồng thuận thì PHẢI CÓ NGUYÊN LÝ DÂN CHỦ làm nền tảng hành xử.
    9-Muốn thực hiện nguyên lý dân chủ, thì mỗi thành viên phải có NHẬN THỨC DÂN CHỦ ĐỂ HÀNH XỬ, và cũng  như muốn có NHÂN THỨC DÂN CHỦ thì phải  có NHẬN THỨC HIỂU và  MUỐN ĐƯỢC TỰ DO .. cả hai HỔ TƯƠNG CHO NHAU và là MỘT, có cái này tự nhiên có cái kia.. hay HỄ KHÔNG CÓ CÁI NÀY THÌ CÁI KIA KHÔNG THỂ CÓ.. Tự Do và Dân Chủ là hai điều kiện ắt có và đủ để hiện hữu là một..không thể tách rời. (mutually inclusive)
    10- tùy vào sự nhận thức, những KHUÔN KHỔ đồng thuận này đuợc ghi rõ thành văn bản HIẾN LUẬT, hay  TỰ GIÁC BẤT THÀNH VĂN…
    Xét ngắn gọn,, là khi Sinh Vật 2 chân (Homo erectus) và sinh vật thông minh (homo sapiens) tụ tập lại với nhau, nhận thức được nhu cầu sinh tồn có nhau và vì nhau..thì vấn đề XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ mới được đặt ra, hay hình thành.. và khởi đầu hình thành theo khuynh hướng bạo lực áp chế của thiểu số  và thuần phục của đa số. TRONG hình thái tiên khởi đó, một thiểu số thống trị, luôn luôn có đầy đủ TỰ DO thao túng, tưóc đoạt hết tự do tự quyết của đại đa số..và đại đa số này mặc nhiên chấp nhận sự cai trị NÀY là chính đáng…
    Như vậy, TỰ DO DÂN CHỦ chỉ được đặt ra khi mỗi một SINH VẬT HAI CHÂN THÔNG MINH này NHÂN THỨC  được giá trị tự thân của nó.. và THÀNH CON NGƯÒI..những CON NGƯÒI TIÊN PHONG này VẬN ĐỘNG GIAO TRUYỀN NHỮNG Ý NIỆM  GIÁ TRỊ TỰ THÂN này ĐẾN ĐỒNG LOẠI KHÁC.. và từ đó ý niệm tự do nhân bản bình đẳng lan rộng  VÀ tăng trưởng dần để LẬT ĐỔ CHUYÊN CHÉ QUYỀN LỰC THIểU SỐ..
    VÀ đến khi họ nhận thức được rằng SỰ TỰ DO nhân bản bình đẳng của mỗi cá nhân chỉ được gìn giữ và bảo đảm một  cách hữu hiệu công bằng trong MỘT NỀN TỰ DO, trong một KHUÔN KHỔ  – hay một thể chế, (nên dùng từ thể chế hơn là khuôn khổ)  được  BÀN THẢO TỰ NGUYỆN ĐỒNG THUẬN qua nguyên lý và nguyên tắc DÂN CHỦ.. Cho dù chưa được hẳn là HÀNG NGANG (HORIZONTAL STRUCTURE) nhưng hình thức hàng dọc tuyệt đối (vertical structure of power) đã sụp đổ.. Và  đây LÀ HÌNH THÁI XÃ HỘI HÔM NAY..Nhưng nỗ lực tiến đến cấu trúc hàng ngang để Tự Do Dân Chủ được kiện toàn hơn trong tương lai vẫn đang tiếp diễn.
    Cuộc vận động dân trí của con người để đạt tối đa Tự Do Dân Chủ là liên tục miên tục và miên viễn…
   

“Để bảo đảm những (Nhân Quyền và Dân Quyền) quyền này của ngưòi Dân, những chế độ nhà nước phải được ngưòi Dân thiết lập ra, Thẩm Quyền Chính Đáng của những nhà nước này có từ sự công nhận của ngưòi Dân. Và Rằng bất cứ khi nào bất kỳ nhà nước nào trở thành tác hại cho những cứu cánh trên, thì NGƯÒI DÂN có QUYỀN THAY ĐỔI HOẶC HỦY BỎ NHÀ NƯỚC ĐÓ, và thiết lập một nhà nước mới, đặt nền tảng trên những NGUYÊN LÝ như thế và tổ chức quyền lực của nó với hình thức sao cho tác dụng tốt nhất đến sự An NINH và HẠNH PHÚC của người DÂN. (“That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, — That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness”

Lòng trung thành của tôi là với đất nước của tôi, chứ không phải với những định chế chính trị hay những kẻ giữ chức quyền của nó (My Kind of Loyalty was to one’s country, not to its institutions or its officeholders” Mark Twain)
Tự do không thể tồn tại nếu không có DÂN TRÍ (“Liberty cannot be preserved without a general knowledge among the people” – John Adams – Second President – 1797 – 1801)

“Nếu quần chúng nhân dân không còn lưu tâm đến công việc chính trị xã hội, thì các Ông và Tôi, và Quốc Hội, Lập Pháp, Chánh Án, Thống Đốc, tất cả sẽ trở thành những con Chó Sói. Điều này dường như là luật tự nhiên thuộc bản chất tổng quát của chúng ta, cho dù có vài cá nhân ngoại lệ .” (If once [the people] become inattentive to the public affairs, you and I, and Congress and Assemblies, Judges and Governors, shall all become wolves. It seems to be the law of our general nature, in spite of individual exceptions.” : Thomas Jefferson to Edward Carrington, 1787)

Bất cứ ai khao khát Hòa Bình giữa các dân tộc thì phải chống lại chủ trương thượng tôn quyền lực nhà nước – (Hay chủ trương coi nhà nước là chủ thể) (Whoever wishes peace among peoples must fight statism” Lugwig Von Mises)
Nếu Chính Phủ không tuân theo Hiến Pháp, thí đó là tội Phản Quốc (If Government do not obey the Constitution, it’s treason)
Tình trạng chiến tranh chỉ phục vụ cái cớ cho một nền chính trị bạo ngược (A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny Aleksandr Solzhenitsyn)

Tôi căm ghét Chiến Tranh chỉ vì Tôi là một người lính từng sống trong đó có thể ghét, chỉ vì là người đã thấy sự tàn bạo của nó, sư vô ích của nó, sự ngu xuẩn của nó……. Từng khẩu súng được chế tạo, từng chiến hạm ra khơi, từng trái pháo được bắn đi, biểu hiện trong một ý nghĩa cuối cùng là một hành động ăn cắp của những người đói khổ mà không có ăn, của những người chết rét mà không có mặc.. (I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its futility, its stupidity…….Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired, signifies in the final sense a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed. Four Star-General-President of The USA, Dwight D. Eisenhower)

Nếu như trong tâm chúng ta là BẠO ĐỘNG, THÌ thà rằng BẠO ĐỘNG vẫn tốt hơn LÀ dùng chủ trương ‘BẤT BẠO ĐỘNG” để che dấu sự yếu hèn BẤT LỰC CỦA MÌNH . (It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence.) Mahatma Gandhi.

Tôi không thể dạy quí vị BẠO ĐỘNG, khi chính Tôi không tin vào nó. Tôi chỉ có thể dạy quí vị ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC BẤT CỨ KẺ NÀO CHO DÙ PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG SỐNG của mình (I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life.) Mahatma Gandhi.
Patrick Henry (May 29, 1736- June-06, 1799) Một trong những nhà dân chủ tiên phong thời lập quốc Mỹ.

Những quyền tự do của một dân tộc đã chẳng bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ được an toàn vững chãi khi những hành xử của quan chức nhà nước được phép giữ kín bí mật (The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them.)


Bản Hiến Pháp không phải là một công cụ để cho Nhà Nước kềm chế ngưòi DÂN, mà Nó chính là công cụ để NGƯÒI DÂN KỀM CHẾ NHÀ NƯỚC – trong trường họp Nhà Nưóc khống trị cuộc sống và quyền lợi của chúng ta.. “The Constitution is not an instrument for the government to restrain the people, it is an instrument for the people to restrain the government – lest it come to dominate our lives and interests.

Những quyền tự do của một dân tộc đã chẳng bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ được an toàn vững chãi khi những hành xử của quan chức nhà nước được phép giữ kín bí mật (The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them.)
Patrick Henry  (May 29, 1736-  June-06, 1799) Một trong những nhà dân chủ tiên phong thời lập quốc Mỹ.

Thật dễ dàng làm cho qiuàn chúng tin một điều dối trá, và quá khó khắn để tháo gỡ đi điều dối trá đó (How easy it is to make people believe a lie, and how hard it is to undo that work again! – Mark Twain

Tự Do không phải là phương tiện để đạt mục tiêu chính trị cao hơn; Mà Tự Do chính là mục tiêu chính trị CAO NHẤT. (Liberty is not a means to a higher political end. It is itself the highest political end. -Lord Acton, Lecture, February 26, 1877)
Nếu như trong tâm chúng ta là BẠO ĐỘNG, THÌ thà rằng BẠO ĐỘNG vẫn tốt hơn LÀ dùng chủ trương ‘BẤT BẠO ĐỘNG” để che dấu sự yếu hèn BẤT LỰC CỦA MÌNH . (It is better to be violent, if there is violence in our hearts, than to put on the cloak of nonviolence to cover impotence.)

Tôi không thể dạy quí vị BẠO ĐỘNG, khi chính Tôi không tin vào nó. Tôi chỉ có thể dạy quí vị ĐỪNG CÚI ĐẦU TRƯỚC BẤT CỨ KẺ NÀO CHO DÙ PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG MẠNG SỐNG của mình(I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life.)

Quí vị đừng để mất niềm tin vào nền NHÂN BẢN, NHÂN BẢN là cả một đại dương, nếu một vài giọt nước biển có bẩn, thì cũng không thể làm cả đại dương ô uế được. (You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.)

Chiến thắng đạt được bằng bạo lực thì chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại, vì nó chỉ có lúc đó thôi..(Victory attained by violence is tantamount to a defeat, for it is momentary).

Với những ngưòi bị chết, cô nhi quả phụ, nhà tan cửa nát, thì có gì khác biệt giữa sự tàn phá điên cuồng duới cái tên ĐỘC TÀI hay là cái tên thánh thiện TỰ DO DÂN CHỦ đâu?(What difference does it make to the dead, the orphans and the homeless, whether the mad destruction is wrought under the name of totalitarianism or the holy name of liberty or democracy?
(trả thù)Mắt mà cứ đổi mắt sẽ làm cả thế giới này mù hết (An eye for an eye makes the whole world blind)

Tự Do chẳng đáng giá trị gì nếu nó không bao gồm tự do lầm lỡ (Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistakes).

Thomas Jefferson:
Khai mở Dân Trí, thì đàn áp bạo tàn trong ngoài sẽ biến mất như những bóng ma vào buổi rạng đông. (Enlighten the people, generally, and tyranny and oppressions of body and mind will vanish like spirits at the dawn of day. ) Thomas Jefferson
Khai triển dân trí (giáo dục và thông tin) đến toàn bộ quần chúng.. Đó chính là điều tín nhiệm nương tựa vững chắc duy nhất để duy trì nền tự do của chúng ta (Educate and inform the whole mass of the people… They are the only sure reliance for the preservation of our liberty);
Tinh Thần đối kháng lại Nhà Nước rất quí giá trong những trường hợp nhất định đến nỗi Tôi mong ước tinh thần này luôn được nuôi dưỡng (The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions, that I wish it always to be kept alive.Thomas Jefferson
   
    Ý DÂN là NỀN TẢNG CHÍNH ĐÁNG DUY NHẤT của bất kỳ chính phủ nào, và như vậy BẢO VỆ QUYỀN TỰ DO PHÁT BIỂU CỦA QUẦN CHÚNG phải là mục tiêu đầu tiên của chúng ta. (The will of the people is the only legitimate foundation of any government, and to protect its free expression should be our first object.)
Thông tin chính là bản vị của dân chủ (Information is the currency of democracy);
Tất cả chính phủ đều băng hoại khi chỉ được đặt vào tay kẻ cai trị quần chúng. Chính quần chúng mới là nơi gửi gắm an toàn nhất (Every government degenerates when trusted to the rulers of the people alone. The people themselves are its only safe depositories);
Bạo lưc là nguyên lý sống còn, là cha mẹ của chuyên quyền độc tài  (Force is the vital principle and immediate parent of despotism);
Khi quần chúng sợ hãi nhà nước chính phủ, đó chính là nền chuyên chế bạo ngược. Khi nhà nước chính phủ sợ hãi quần chúng, đó chính là chính thể Tự Do (When the people fear their government, there is tyranny; when the government fears the people, there is liberty);
Tất cả đều sẽ phải nhớ nguyên lý linh thiêng này, rằng dù nguyện vọng của đa số lúc nào cũng thắng, nguyện vọng đó phải chính đáng và hữu lý; rằng thiểu số cũng sở hữu những quyền bình đẳng của họ mà luật công bằng phải bảo vệ, mà nếu vi phạm đó sẽ chính là áp bức (All, too, will bear in mind this sacred principle, that though the will of the majority is in all cases to prevail, that will to be rightful must be reasonable; that the minority possess their equal rights, which equal law must protect, and to violate would be oppression)
Chỉ có sai phạm dối trá mới cần (luật) nhà nưóc yểm trợ. Sự Thật tự nó đúng vững (It is error alone which needs the support of government. Truth can stand by itself); 

Những quyền tự do của một dân tộc đã chẳng bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ được an toàn vững chãi khi những hành xử của quan chức nhà nước được phép giữ kín bí mật (The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them.)

Tình trạng chiến tranh chỉ phục vụ cái cớ cho một nền chính trị bạo ngược (A state of war only serves as an excuse for domestic tyranny Aleksandr Solzhenitsyn)


Chủ trương Chống Mỹ là gì? Những kẻ chống-Mỹ là ai?

Tôi sẽ nói cho bạn biết chống-mỹ là gì, Đó là cái tên mà bọn nhà nước và đám quyền lợi của nó gọi những người vinh danh nước Mỹ chống lại chiến tranh và việc ăn cắp tài nguyên, và họ tin tưởng vào tât cả nhân bản. Có hàng triệu những kẻ chống Mỹ này trong nước Mỹ. Họ là những người thường dân. Họ là những thuờng dân không theo phe bọn thượng lưu quyền thế nào hết và họ là những người phán xét nhà nước của chính họ trong phạm trù đạo đức, dù họ thường gọi điều này là tính “llêm sỉ chung”. Họ không có hão huyền. Họ là những người có lương tri tỉnh thức, những công dân thượng hạng của người Mỹ. Hẳn nhiên, họ có lúc vắng bóng nhưng họ giống như những hạt giống dưới tuyết. Tôi muốn nói họ (những kẻ chống Mỹ) thật sự là phi thường.”
“I’ll tell you what anti-American is, It’s what governments and their vested interests call those who honor America by objecting to war and the theft of resources, and believing in all of humanity.
  “There are millions of these ‘anti-Americans’ in the United States. They are ordinary people. They are ordinary people who belong to no elite and who judge their government in moral terms, though they would call it ‘common decency.’ They are not vain. They are the people with a wakeful conscience, the best of America’s citizens. Sure, they disappear from view now and then but they are like seeds beneath the snow. I would say they are truly exceptional.”Martha Gellhorn (1908-1998) Nữ ký giả nổi tiếng của Mỹ từ thời Chiến Tranh Tây Ban Nha.