Abraham Lincoln:

Quyền lực tài chính lăm le cướp lột đất nước trong thời bình và  cấu kết làm hại đất nước trong những lúc hiểm nguy khó khăn. Nó độc đoán hơn cả một vương quyền,  nó xấc xược hơn cả nền chuyên chế, và ích kỷ hơn đám thư lại. Như là kẻ thù của quần chúng, nó lăng mạ tất cả những ai chất vấn phương cách làm ăn của nó hoặc ngụy biện cho tội phạm của nó. Tôi có hai kẻ thù hung hiểm nhất, đám Quân Miền Nam trước mặt và lũ ngân hàng ở sau lưng. Trong hai kẻ thù này, đám đàng sau (ngân hàng) là kẻ thù lớn nhất của tôi.
Abraham Lincoln:
”The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than a monarch, more insolent than autocracy, and more selfish than a bureaucracy. It denounces, as public enemies, all who question its methods or throw light upon its crimes. I have two great enemies, the Southern Army in front of me and the bankers in the rear. Of the two, the one at the rear is my greatest foe.”

Advertisements