Cờ quạt quốc gia là những miếng vải mầu mà bọn Nhà nước chính phủ  trước là dùng để bó nhỏ đầu óc dân chúng lại và rồi sau đó dùng làm khăn liệm phủ xác chôn người chết— (“flags are bits of colored cloth that governments use first to shrink-wrap people’s minds & then as ceremonial shrouds to bury the dead.”Nữ Văn Sĩ Ấn Độ Arundhati Roy)

 

leonstolstoy“Lòng yêu nước, là một  điểu  còn sót lại sau những thời điểm man rợ, điều mà không những phải được thức tỉnh dạy dỗ mà phải xóa bỏ bằng mọi cách- bẳng rao giảng,  thuyết phục, khinh bỉ và chế nhạo” ( Patriotism is a survival from barbarous times which must not only be evoked and educated but which must be eradicated by all means – by preaching, persuasion, contempt and ridicule.”) Leo Tolstoy

“Cái cảm tính Yêu nước- nó là một cảm tính phi đạo lý, bởi  thay vì hiến thân mình làm con cái của Thượng Đế…. hoặc ngay cả làm một người tự do theo hướng lý lẽ riêng của mình, mỗi một người dưới sự tác động của lòng yêu nước hiến thân mình làm con cái tổ quốc và tên nô lệ cho chính phủ, và rồi vi phạm những hành động ngược với lý trí và lương tâm của mình. (The feeling of patriotism – It is an immoral feeling because, instead of confessing himself a son of God . . . or even a free man guided by his own reason, each man under the influence of patriotism confesses himself the son of his fatherland and the slave of his government, and commits actions contrary to his reason and conscience.” Leo Tolstoy, Patriotism and Government)

Những biển máu đã từng chảy vì mục đích của chủ nghĩa yêu nước. Người ta mong thấy sự tai hại  và tính  phi lý  của lòng yêu nước là bằng chứng hiển nhiên với mọi người. Thế nhưng sự kiện kinh ngạc cho thấy rằng những con người có văn hóa và có học không chỉ không lưu tâm đến sự tai hại và ngu tối của lòng yêu nước, mà họ còn chống chối mọi phơi bày của nó bằng  tính ngoan cố cùng cực và đắm đuối (chẳng có nền tảng thuận lý gì). và tiếp tục ca ngợi nó như sự lợi ích và cao cả. – (Seas of blood have been shed for the sake of patriotism. One would expect the harm and irrationality of patriotism to be self-evident to everyone. But the surprising fact is that cultured and learned people not only do not notice the harm and stupidity of patriotism, they resist every unveiling of it with the greatest obstinacy and passion (with no rational grounds), and continue to praise it as beneficent and elevating.” Leo Tolstoy

“Lòng yêu nước trong biểu hiện đơn giản nhất, rõ ràng nhất và xác tín nhất của nó là chẳng có gì khác ngoài một phương tiện cho bọn cầm quyền tóm đạt tham vọng và ước muốn chiếm đoạt của chúng- và đối với những người dân bị cai trị, lòng yêu nước là sự thoái bỏ nhân phẩm, lý trí, lương tâm, và một sự hăm hở nô lệ cho những kẻ cầm quyền lực. (Patriotism in its simplest, clearest and most indubitable signification is nothing else but a means of obtaining for the rulers their ambitions and covetous desires, and for the ruled the abdication of human dignity, reason, conscience, and a slavish enthrallment to those in power.” Leo Toystoy)

===

Lòng ái quốc lá nơi ẩn náu cuối cùng của một tên gian manh (patriotism is the last refuge of a scoundrel- Dr Samuel Johnson 1772)

“Lòng ái quốc là một tốn giáo, quả trứng mà từ đó nở ra chiến tranh”(Patriotism is a religion, the egg from which wars are hatched.” Guy de Maupassant)

“Lòng  yêu nước là một dạng ngu đần đầy băng hoại và  loạn tâm (Patriotism is a pernicious, psychopathic form of idiocy.” George Bernard Shaw)

“Lòng yêu nước là một điều mê tín, một loại mê tín gây tổn hại, tàn bạo và bất nhân hơn cả tôn giáo (Patriotism is a superstition, one far more injurious, brutal and inhumane than religion.” Gustave Herve)

*Một trong những điều hấp dẫn nhất của lòng yêu nước là nó thỏa mãn ước muốn tệ hại nhất của chúng ta. Với tư cách là một con dân cùa đất nước chúng ta, chúng ta có thể hiếp đáp và lừa đảo một cách vì nhau và đại diện nhau. Hiếp đáp lừa đảo, còn gì nữa nào, với một cảm giác rằng chúng ta  thật là đức hạnh  sâu đậm. (One of the great attractions of patriotism—it fulfills our worst wishes. In the person of our nation we are able, vicariously, to bully and cheat. Bully and cheat, what’s more, with a feeling that we are profoundly virtuous.” Aldous Huxley

“It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.” Voltaire

Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc là một căn bệnh của trẻ con. Nó là căn bệnh sởi của loài người. (Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind- bác học Albert Einstein)

“Điều điếm nhục cho nền văn minh này phải nên bị quẳng đi ngay lập tức. Hùng hổ ra lệnh, bạo lực phi nghĩa và tất  cả những vớ vẩn tởm lợm được thực hiện với cái tên Lòng yêu nước”–  This disgrace to civilization should be done away with at once. Heroism on command, senseless violence and all the loathsome nonsense that goes by the name of patriotism.” Albert Einstein

“Bạn sẽ chẳng bao giờ có một thế giới bình lặng cho đến khi bạn loại lòng yêu nước ra khỏi lòai người” (You’ll never have a quiet world until you knock the patriotism out of the human race.” George Bernard Shaw)

Lòng yêu nước nghĩa là xiển dương việc cướp phá vì quyền lợi của giới đặc quyền đặc lợi trong quốc gia của bạn. Thời điểm sẽ đến khi gọi ai đó là một tên yêu nước sẽ trở thành điều một xúc phạm cùng cực nhất” (Patriotism means advocating plunder in the interests of the privileged class of your particular country. The time will soon come when calling someone a patriot will be the deepest insult.” Ernest. B. Bax

Vấn nạn của lòng yêu nước: Một phân tích hoại tâm học và thần học- Từ một góc độ của thấn học ky tô giáo, lòng yêu nước biểu hiện việc tuyệt đối hóa sự tương đối và sự  ngẫu tính tùy thời . Hình thái thần tượng hóa này thể hiện một sự bóp méo lý lẽ và lòng ước muốn, mà nó đóng góp thêm vào những hính thức băng hoại và gây băng hoại của tình yêu và sự cống hiến. (The Problem of Patriotism: A Psychoanalytic and Theological Analysis- From a Christian theological perspective, patriotism signifies absolutizing the relative and contingent. This form of idolatry manifests a distortion of reason and will, which contributes to corrupted and corrupting forms of love and devotion.

 George Orwell Chủ Nghĩa Quốc Gia DânTộc là sự thèm khát quyền lực được tôi luyện bằng sự tự lừa dối  (Nationalism is power hunger tempered by self-deception- George Orwell)
 
* Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc là hình thức loạn luân của chúng ta, bệnh sùng bái thần tượng, là căn bệnh loạn tâm của chúng ta. “Lòng Ái Quốc” chính là giáo phái của nó.Erich Fromm(Nationalism is our form of incest, is our idolatry, is our insanity. Patriotism” is its cult. – Triết Gia Erich Fromm)
* Một Quốc Gia là một xã hội được đoàn kết bởi một ảo tưởng về tổ tiên giống nòi của nó và một nỗi sợ hãi chung đối với những nước láng giềng. (A nation is a society united by a delusion about its ancestry and a common fear of its neighbors. ~   Giáo Sư thần học W. R. Inge)
 * Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc được thai nghén trong tội lỗi, ra đời trong tính phi luân, tinh thần quốc gia luôn bẻ cong những định chế của con người để phục vụ sự xung đột và căng thẳng lo âu. (~ Born in iniquity and conceived in sin, the spirit of nationalism has never ceased to bend human institutions to the service of dissension and distress – Nhà Kinh tế Xã hội học Thorstein Veblen)
* Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc như thứ rượu rẻ tiền, Trước tiên nó làm bạn say, rồi làm bạn mù lòa. rồi nó làm bạn chết.~ Nationalism … is like cheap alcohol. First it makes you drunk, then it makes you blind, then it kills you. ~ nhà ngoại giao Dan Fried)
Richard Aldington  * Chủ Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc nó như con gà trống ngớ ngẩn đứng vỗ cánh gáy trên đống cứt của mình~ Nationalism is a silly cock crowing on his own dunghill. ~Nhà thơ, cụu chiến binh Thế Chiến I -R. Aldington
* Tất cả (chủ nghĩa quốc gia) sự căm thù quốc gia là một cái gì đó rất đặc thù . Bạn sẽ luôn tìm thấy nó mạnh nhất và bạo ngược nhất ở những nơi có mức độ văn hóa thấp nhất ~ Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture. ~Văn hào Đức Johann Wolfgang von Goethe)
===
George-Carlin-quot“Tôi đã chẳng bao giờ hiểu được cái tự hào dân tộc tự hào quốc gia. Ví với tôi, hãnh diện tự hào nên dành cho điều gì đó bạn đạt đến hay thành công làm được từ chính bản thân bạn, chứ không phải cái gì đó xảy ra theo ngẫu hợp tình cờ  của việc được sinh ra đời. Là một người Ái Nhĩ Lan đâu phải là một tài nghệ kỹ năng, mà đéo mẹ đó là một ngẫu hợp di truyền thôi . Bạn không thể ” Tôi hãnh diện vì  lùn 1m50″. “Tôi hãnh diện vì có điều kiện di tính bệnh ung thư ruột”. Vậy tại sao đéo mẹ các bạn cứ nói hãnh diện là người Ái Nhĩ Lan, hay hãnh diện là người Ý, hay người Mỹ hay bất cứ cái thứ người nào nhỉ?
I could never understand ethnic or national pride. Because to me, pride should be reserved for something you achieve or attain on your own, not something that happens by accident of birth. Being Irish isn’t a skill, it’s a fucking genetic accident. You wouldn’t say “I’m proud to be 5’11”. I’m proud to have a predisposition for colon cancer.” So why the fuck would you be proud to be Irish, or proud to be Italian, or American or anything?” Goerge Carlin

 

Advertisements