Những quyền tự do của một dân tộc đã chẳng bao giờ, và cũng sẽ chẳng bao giờ được an toàn vững chãi khi những hành xử của quan chức nhà nước được phép giữ kín bí mật (The liberties of a people never were, nor ever will be, secure, when the transactions of their rulers may be concealed from them.)
Sợ hãi là niềm ĐAM MÊ của BẦY NÔ LỆ – Fear is the passion of slaves.

Phài chăng đòi sống quá quí trọng hay là sự an bình quá êm ái đến nỗi phải được mua với  cái gía là xiếng xích và nô lệ? Xin Thượng Đế tha thứ cho! Tôi không biết những ai khác sẽ làm gì; nhưng mà với Tôi, Tự Do hay là CHẾT..  “Is life so dear, or peace so sweet, as to be purchased at the price of chains and slavery? Forbid it, Almighty God! I know not what course others may take; but as for me, give me liberty or give me death!”
Bản Hiến Pháp không phải là một công cụ để cho Nhà Nước kềm chế  ngưòi DÂN,  mà Nó chính là công cụ để NGƯÒI DÂN KỀM CHẾ NHÀ NƯỚC – trong trường họp Nhà Nưóc khống trị cuộc sống và quyền lợi của chúng ta.. “The Constitution is not an instrument for the government to restrain the people, it is an instrument for the people to restrain the government – lest it come to dominate our lives and interests.
Patrick Henry  (May 29, 1736-  June-06, 1799) Một trong những nhà dân chủ tiên phong thời lập quốc Mỹ.