Câu nói xóa xổ Do Thái khỏi bản đồ thế giới CÓ THẬT KHÔNG? Theo Giáo Sư Juan Cole (http://www.juancole.com/) Chủ tịch của Viện Nghiên Cưu Tòan Cầu Mỹ, thì Do Thái và Mỹ đã cố tình dịch sai câu văn của tiếng Batư..Ý nghĩa của câu nói mang tính CHÍNH TRỊ chứ không phải võ lực chiến tranh.. “Vanish from the pages of time” .. Do Thái chủ nghĩa tại Do Thái sẽ biến mất theo thời gian.. (http://www.juancole.com/2006/05/hitchens-hacker-and-hitchens.html)
Đặc biệt Ký Giả nổi tiếng của chương trình truyền hình 60 đã cắt xén câu trả lời của Ahmadinejad để khích động quần chúng Mỹ.. Tổng thống Ahadinejad cho rằng Chủ Nghĩa Đại Do Thái sẽ bị loại bỏ, không phải bởi chiến tranh hay một thế lực nào khác hơn là CHÍNH NỀN DÂN CHỦ THẬT SỰ của NGƯÒI DO THÁI.. Khi ngưòi Do Thi hiểu ra được sự sai trái tàn bạo và bịp bợm của chủ nghĩa này, cũng như v sự tẩy chay của dư luận thế giới. Quan điểm này KHÔNG PHẢI CHỈ CỦA RIÊNG Ahamdinejad, mà chính là của rất nhiều người Do Thái chính thống giáo. .Neturei Karta – Orthodox Jews United Against Zionism (www.nkusa.org/) và những ngưòi Do Thái hiểu biết khác như tổ chức Do Thái dưới đây- True Torah Jews Against Zionism – (www.jewsagainstzionism.com/) xin tham khảo Jews Against Zionism‎http://mwcnews.net/content/view/34890/26/ -By Stephen Lendman..
Dù ĐÃ BỊ LẬT TẨY và CHỨNG MINH RÕ RÀNG, NHƯNG Cho đến hôm nay, Mỹ và báo chí Mỹ và bọn chính trị gia Âu Châu cứ cố tình lờ phớt nhũng dữ kiện bằng chứng để tiếp tục BÔI NHỌ BA TƯ, và ĐÁNH LẠC HƯỚNG DƯ LUẬN.. và tên OBAMA cũng lập lại luận điệu SAI LẠC này.. Vì chúng biết rằng ĐẠI ĐA SỐ QUẦN CHÚNG KHÔNG QUAN TÂM và nhất là xã hội DA TRẮNG TÂY PHƯƠNG vẫn còn mang nặng TÂM THỨC THÁNH CHIẾN: Ghét Hồi Giáo và BÊNH VỰC DO THÁI.. Còn NGUỴ NGỤC SUỐT ĐỜI CẮM ĐẦU THEO ĐUÔI..
ÔI thông tin của thế kỷ 21 rồi , mà sao câu nói lạc hậu của Gobbel vẫn còn ứng dụng: “Điều hư cấu mà cứ lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành sự thật” (nkptc tham cứu)
Advertisements