Giáo sư Sử Học Mỹ gốc Do Thái, tác giả công trình nghiên cứu “Kỹ Nghệ Holocaust (Holocaust Industry).. lên án vạch trần mưu mô Do Thái và Mỹ.
Norman Finkelstein Interviewed on Danish TV November 13 2009

Advertisements